top of page

הגבלים עסקיים ותחרות

 לשאלות בתחום, אנא צרו קשר עם עו"ד גולן קנטי, שותף - ראש תחום הגבלים עסקיים ותחרות במשרדנו - gkaneti@nblaw.com

כיצד משפיע משבר הקורונה על בחינתם של שיתופי פעולה בין גופים עסקיים, לרבות בין מתחרים?

הרשות מכירה בכך שבתקופות של משבר או חירום גופים עסקיים עלולים להיקלע למצוקה. המצוקה עשויה להתבטא בירידה משמעותית בכושר הייצור מפאת העובדה שעובדים רבים אינם מופיעים למקום העבודה, בירידה משמעותית בצריכה וכן במחסור בסחורות. כמו כן, ישנם קשיים הנובעים מעצם קיומו של מצב החירום, בין אם נוכח דרישות חריגות המוטלות על הגוף העסקי באותה תקופה ובין אם בעקבות שינוי אחר במהלך העסקים הרגיל הנוגע לעסק עצמו, ללקוחותיו, לספקיו או למשק בכללותו. 

הרשות אם כן הבהירה, כי בהתקיים נסיבות מיוחדות אלו בהן לגוף עסקי אין יכולת לפעול באופן סדיר, שיתוף פעולה בין גופים עסקיים, ובכלל זה שיתוף פעולה בין עסקים מתחרים, לא רק שאינו בהכרח מגביל את התחרות אלא הוא עשוי להבטיח את המשך קיומה של תחרות אפקטיבית בטווח הארוך. לכן, שיתופי פעולה, ובכללם התקשרויות שנועדו להבטיח המשך פעילותם התקינה של גופים עסקיים המושפעים מאיום הנגיף, ניתן לקיים במסגרת הוראותיו של פטור הסוג למיזמים משותפים (כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג למיזמים משותפים), התשס"ו - 2006). ככל שתנאיו של פטור סוג זה מתקיימים לא נדרשת פנייה נוספת לרשות או קבלת פטור ממנה. 

עוד הבהירה הרשות, כי שיתופי פעולה אשר נדרשים על מנת לאפשר לעסקים להתמודד עם המצוקה שנובעת מההתמודדות עם משבר הקורונה, לא ייחשבו כשיתופי פעולה שנועדו להפחית את התחרות ולמנוע אותה ולא ייפסלו בשל כך בלבד. כל זאת, בכפוף לעמידתם בכל יתר תנאי פטור הסוג.

על רקע ההתמודדות עם נגיף הקורונה ועל רקע הקשיים הכלכליים והשינויים שעוברים ענפים במשק, פרסמה ביום 17.3.2020 רשות התחרות מספר הנחיות והבהרות שהתעוררו עקב משבר הקורונה –

כיצד משפיע משבר הקורונה על הפעולות שצדדים למיזוג רשאים לבצע עד לאישור המיזוג על ידי הרשות?

נוכח הנסיבות הייחודיות בהן מצוי המשק בישראל בימים אלו, הבהירה הרשות כי תאפשר לצדדים שהגישו הודעת מיזוג, או שבכוונתם להגיש הודעת מיזוג, לפנות אליה במטרה למצוא פתרונות לקשיים שעשויים להתעורר בתקופה שבין ההסכמה על הסכם המיזוג ועד לקבלת אישור הממונה למיזוג וכל זאת כתוצאה מן המצב החריג בו מצוי המשק.

על פי דיני התחרות חברות המבקשות להתמזג ונדרשות לאישור הממונה למיזוג, אינן רשאיות לבצע כל פעולה העולה כדי תחילת ביצועו של מיזוג, טרם קבלת אישור הממונה. יחד עם זאת, כאשר עצם תקופת המתנה זו עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לעסקים, מבהירה הרשות כי תאפשר לפנות אליה וכי תשקול מתן פתרונות לאותו מקרה.

אילו השלכות יש למשבר הקורונה על חובות הדיווח המוטלות על ספקי מזון ורשתות שיווק מכוח החוק לקידום התחרות בענף המזון?

חוק קידום התחרות בענף המזון, תשע"ד-2014 מחייב ספקים וקמעונאים גדולים להגיש דיווח שנתי לרשות עד ליום 31.3.2020. אולם, נוכח האירועים דחתה הרשות את מועד הגשת הדוחות עד ליום 30.4.2020.

האם הרשות תגביל עצמה מאכיפת דיני התחרות נוכח משבר הקורונה?

הרשות מדגישה בהודעתה, כי לצד אותן הבהרות והקלות, יש לזכור כי תקופת משבר אינה קשה רק לעסקים אלא גם לצרכנים, הנדרשים להתמודד עם חוסר וודאות ויציאה מהרגלי שיגרה. לפיכך, מדגישה הרשות כי הנורמות החלות מכוח חוק התחרות שרירות אף בימים אלה. הממונה בוחנת את ההתפתחויות במשק ולא תהסס לנקוט צעדים כנגד שיתופי פעולה ופעולות חד צדדיות של גופים עסקיים, אשר ינצלו את מצב החירום שנוצר ויתנהגו באופן שעלול לפגוע בתחרות, בצרכן ובציבור.

bottom of page