top of page

עדכוני משפט ימי בתקופת הקורונה

 לשאלות בתחום, אנא צרו קשר עם עו"ד עומר גיא, עו"ד במחלקת ליטיגציה מסחרית ומשפט ימי ואווירי

 במשרדנו - oguy@nblaw.com

העבודה בנמלים

סעיף 2(י) לתוספת לחוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020, החריג את המגבלות על מקומות העבודה במשק על עובדים העוסקים ב"תפעול הנמלים, לרבות פריקה וטעינה, אחסנה, שירותי תעבורה ימית, בתי מלאכה, ניהול הנמלים ומסופים עורפיים, וכן סוכנויות ספנות, חברות ספנות וחברת הפיתוח והנכסים כהגדרתה בחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004" וכן עובדים העוסקים ב"שירותי הובלה, אחסנה ועמילות מכס". 

 

למיטב ידיעתנו, העבודה בנמלים נמשכת בימים אלו, לצורך המשך פעילות יבוא סחורות לישראל בעת הזו. עם זאת, אין ספק כי צמצום כוח האדם ושינוי שיטות העבודה, לאור הנחיות משרד הבריאות, גורמים לעיכובים, הן בכניסת אוניות לצורך פריקתן והן בטיפול ושחרור מטענים (עקב שינויים בעבודה של הרשויות השונות) ובעקבות זאת, לעלויות אחסנה מצטברות והולכות.

רישיונות שיט

משרד התחבורה האריך באופן אוטומטי, לתקופה של 60 יום, רישיונות שיט אשר תקופת תוקפם מסתיימת עד ליום 15.11.2020.
 
רשות הספנות והנמלים (רספ"ן) פרסמה כי החל מיום 21.9.2020 לא תתקיים קבלת קהל באגף לכלי שיט קטנים ומשיטים, וזאת עד לאחר סיום הסגר (לאחר חג סוכות). עם זאת, רספ"ן עדכנה כי ניתן לחדש תעודות משיט (כולל תשלום עבור החידוש) באופן מקוון, ללא צורך בהגעה פיזית למשרדי האגף וללא צורך בטופס האגרה שנשלח בדואר, באמצעות אתר האינטרנט שכתובתו:

https://www.gov.il/he/service/renewing_skipper_card

 

בית המשפט לימאות ומעצרי אוניות

לאור החלת תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991 על ידי שר המשפטים גם על בתי המשפט המחוזיים, הרי שבית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית המשפט לימאות יעבוד אף הוא במתכונת חירום. ביום 24.9.2020 הרחיב מנהל בתי המשפט השופט ד"ר יגאל מרזל את סוגי העניינים אשר יידונו ויישמעו בבתי המשפט, והמופיעים בתקנות אלו, גם על "בקשות למעצר או לשחרור אניות בבית הדין לימאות".

עובדים באוניה

ארגון הימאות הבינלאומי (International Maritime Organization) של האו"ם, אשר ישראל חברה בו, פרסם מספר הנחיות הנוגעות להתנהלות במהלך משבר נגיף הקורונה, ובכלל זה אימץ המלצות שהוכנו על ידי לשכת הספנות הבינלאומית (International Chamber of Shipping) להגנה על בריאותם של יורדי ים. המלצות אלו כוללות, למשל, התנהלות במהלך הפלגות, התנהלות במקרה של התפרצות באוניה, דיווחים בנמלי המוצא והיעד, כללי היגיינה באוניה, המלצות לעניין בידוד וכיוצא באלה הנחיות.

לינק להמלצות:

http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/COVID%20CL%204204%20adds/Circular%20Letter%20No.4204-Add.14%20-%20Coronavirus%20%28Covid-19%29%20-%20Recommended%20Framework%20Of%20Protocols.pdf

bottom of page