top of page

בנקאות – תקנות שעת חירום והנחיות המפקח על הבנקים

 לשאלות בתחום, אנא צרו קשר עם עו״ד טל גנדלמן, שותף במחלקת משפט מנהלי במשרדנו - tgendelman@nblaw.com

הארכה והרחבה של המתווה לדחיית תשלומי הלוואות כסיוע ללקוחות הבנקים בתקופת הקורונה

במהלך חודש מאי האחרון פירסם הפיקוח על הבנקים הודעה בדבר מתווה שגובש מול הבנקים לדחיית תשלומי הלוואות ללקוחות, על מנת לסייע למשקי בית ועסקים, להתמודד עם משבר הקורונה והשלכותיו (ר' פרסום קודם בעמוד זה מיום 7.5.2020).

ביום  29.7.2020 הודיע הפיקוח על הבנקים על הארכת המתווה לדחיית תשלומי הלוואות והרחבתו, כפי שאומץ ע"י המערכת הבנקאית. מטרת המתווה המורחב לסייע ללקוחות אשר דחו את התשלומים בעבר ונדרשים לסיוע נוסף. בנוסף, הארכת המתווה נועדה לסייע לציבור שעמד בהתחייבויותיו ולא דחה תשלומים, ולאפשר לו לעשות כעת שימוש במתווה זה.

אלו הם עיקרי המתווה שגובש: 

בהתייחס למשכנתאות, אשראי צרכני ואשראי עסקי - התקופה להגשת הבקשה לדחיית תשלומי הלוואות תוארך עד לתאריך 30.10.20. 

משכנתאות: לקוחות שכבר קיבלו דחיה של תשלומי המשכנתא, יוכלו לדחות את התשלומים עד לסוף שנת 2020, גם אם הדחייה עולה על 6 חודשים. לקוחות שטרם דחו את תשלומי המשכנתא ויבקשו לעשות זאת, יוכלו לדחות את התשלומים לתקופה של 6 חודשים.

הלוואות צרכניות עד 100,000 ₪: לקוחות יוכלו לדחות הלוואות אלה לתקופה של עד 6 חודשים (לבחירת הלקוח) ללא שיקול דעת הבנק, בשונה מהמתווה הקודם בו הדחייה הייתה לשלושה חודשים. 

יודגש כי בהתאם להודעת הפיקוח על הבנקים, דחיית התשלומים תתבצע בריבית שאינה עולה על הריבית הנקובה בהסכם ההלוואה ותחול על תקופת הדחיה. לכן, מומלץ לבחון היטב את השלכות הדחייה, ואת המחיר הכלכלי שלה מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה, וכיוצ"ב.

 

קישור להודעת הפיקוח על הבנקים

גיבוש מתווה מקיף ואחיד לכל הבנקים לדחיית תשלומי הלוואות כסיוע ללקוחות 

ביום 7.5.2020 הודיע הפיקוח על הבנקים על גיבוש מתווה אחיד לדחיית תשלומי הלוואות ללקוחות הבנקים, זאת על מנת להמשיך ולסייע ללקוחות, בהם משקי בית ועסקים, להתמודד עם משבר הקורונה והשלכותיו והשינויים הדרסטיים שנכפו על לקוחות כגון ירידה בהכנסות, קושי בהחזר הלוואות ועוד. המתווה האחיד הושג בהמשך לצעדים קודמים שבוצעו על ידי המערכת הבנקאית ולרבות דחיית תשלומי הלוואות למאות אלפי לקוחות.

המתווה מתייחס לדחייה של תשלומי הלוואות בשלושה מגזרי פעילות (משכנתאות, אשראי צרכני ואשראי עסקי), והוא מאפשר למשקי הבית ובעלי העסקים הקטנים לדחות את תשלומי ההלוואות באופן הבא:

  • משכנתאות- הדחייה תבוצע לתקופה של 6 חודשים, ללא מגבלה על סכום יתרת ההלוואה.

  • הלוואות צרכניות- הדחייה תבוצע לתקופה של 3 חודשים להלוואות שיתרתן לתשלום היא עד 100,000 ₪. בנוסף, ישנה אופציה (בהתאם לשיקול דעת הבנק) לדחייה נוספת של 3 חודשים להלוואות אלו. 

  • הלוואות לעסקים קטנים- הדחייה תבוצע ללא מגבלה על סכום יתרת ההלוואה, לתקופה של עד 6 חודשים, בהתאם לשיקול דעת הבנק.

  • עמלות- לא ייגבו עמלות בגין דחיית תשלומי ההלוואה.

  • שיעור הריבית-  התשלומים הנדחים יישאו ריבית שלא תעלה על שיעור הריבית בחוזה ההלוואה. חשוב להדגיש כי דחיית תשלום הלוואה כמוה כנטילת הלוואה חדשה, בגובה הסכום הנדחה. 

  • אופן פריסת תשלומי ההלוואה- במשכנתאות פריסת התשלומים תהיה על פני כל יתרת תקופת ההלוואה, ובאשראי צרכני ועסקי התשלומים יידחו ככלל לסוף תקופת ההלוואה. 

  • תקופת הגשת בקשת הדחייה- ניתן להגיש בקשה לבנק לדחיית תשלומי הלוואה, בהתאם למתווה זה, עד לתאריך 31.7.2020.

הפיקוח על הבנקים מדגיש, כי המתווה שגובש מציג את תנאי המינימום בדחיית ההלוואות וכל בנק רשאי להרחיבו לטובת לקוחותיו ולבקשתם. 


כן מודגש, כי דחייה התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחיה. לכן, טרם קבלת החלטה על דחיית תשלומים, חשוב שהלקוח יבחן את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי של הדחייה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה, וכיוצ"ב), על מנת שיוכל לקבל החלטה מושכלת. 
 

קישור להודעת המפקח על הבנקים
 

הקלות במתן הלוואות לדיור לנוכח משבר הקורונה

ביום 21.4.2020 הודיע הפיקוח על הבנקים על פרסום הוראת שעה למערכת הבנקאית, שמטרתה להפחית את השפעות משבר הקורונה על נוטלי המשכנתאות ונוטלי אשראי לכל מטרה (במשכון דירה), ובמקביל להקל על עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום, ובשל כך לא עומדים במגבלות הרגולטוריות המאפשרות קבלת משכנתא.

על פי ההוראה, הבנקים רשאים להעמיד לרוכשי הדירות משכנתא בהתבסס על הכנסתם טרם היציאה לחל"ת ובהתקיים מספר תנאים: שהחריגה ממגבלת שיעור ההחזר נובעת מירידה בהכנסת הלווה ערב החל"ת, או ירידה למשרה חלקית של הלווה בשל משבר הקורונה; שלהערכת הבנק הלווה צפוי לחזור לעבודתו בחלוף משבר הקורונה; וששיעור ההחזר מההכנסה של הלווה לאחר היציאה לחל"ת לא עולה על 70% (זאת על אף שיעור ההחזר מההכנסה עובר להוראה, העומד על 50%). 

כן נקבע בהוראה כי לצורך הקצאת ההון בגין הלוואה לדיור, רשאי הבנק לחשב את "שיעור ההחזר מההכנסה" על בסיס הכנסות הלווה טרום היציאה לחל"ת. האמור מונע עליה בדרישת ההון בגין משכנתאות כאמור ובכך עשוי למנוע העלאת ריבית ללווים אלו.

 

קישור להודעת המפקח על הבנקים.
 

הגדלת מגבלת סכום הפקדת שיק בודד בסלולר מ-20,000 ש"ח ל-50,000 ש"ח

בהתאם להחלטת בנק ישראל מיום 26.3.2020, על מנת לסייע לציבור לבצע פעולות בנקאיות מרחוק בימים אלו שבהם יכולת משקי הבית ובתי עסק רבים להגיע לסניפי הבנק היא מוגבלת, הוגדל סכום ההפקדה של שיק בודד באמצעות היישומון (אפליקציה) הבנקאי בטלפון הסלולרי, ל-50,000 ש"ח.

 

הרפורמה במסלקת השיקים קודמה ע"י בנק ישראל והמערכת הבנקאית והיא מאפשרת מאז חודש נובמבר 2016 הפקדה בין-בנקאית של שיקים באמצעות האפליקציה הבנקאית ובהתאם לחוק סליקה אלקטרונית של שיקים התשע"ו-2016, באמצעות צילום השיק בסלולר. אפשרות זו הייתה מוגבלת עד כה לסכום של 20,000 ש"ח לכל שיק. עתה כאמור, סכום ההפקדה המירבי הוגדל והוא עומד על 50,000 ש"ח. 

קישור להודעת בנק ישראל

הקלות בצירוף לקוחות לביצוע פעולות מרחוק והנפקת כרטיסי דביט ללקוחות

על מנת להקל על המשכיות השירותים הבנקאים החיוניים בימים אלו, פרסם המפקח על הבנקים ביום 30.3.2020 כי ניתנו על ידו הנחיות שנות למערכת הבנקאית לאפשר הנפקת כרטיס חיוב מיידי (דביט) ללקוחות שאין ברשותם כרטיס אשראי, על מנת לצרפם לשירותים הבנקאיים הניתנים מרחוק ועל מנת לייתר ככל הניתן את הצורך בהגעה פיזית לסניפים.

כרטיס חיוב מיידי (דביט) מיועד למשיכת כסף מזומן וכן לתשלום ורכישת מוצרים (לרבות רכישות מרחוק באמצעות הטלפון, האינטרנט וכיו"ב), אשר מחייבים את חשבון הבנק של הלקוח בסכום העסקה באופן מיידי (בניגוד לכרטיס אשראי בו החיובים "נדחים" ומתבצעים אחת לחודש. 

ההנחיה קוראת לתאגידים הבנקאיים לעשות מאמצים על מנת לאתר ביוזמתם את לקוחותיהם המנהלים חשבונות בהם מתקבלת משכורת או קצבה, שאין ברשותם אף כרטיס חיוב שמאפשר ביצוע עסקאות מרחוק ו/או לא מחוברים לפעילות בערוצים ישירים (אתר הבנק, אפליקציה), ולהציע להם להצטרף לשירותים אלה.

ההנחיה רלבנטית גם למקבלי קצבאות הביטוח הלאומי. המפקח הודיע כי בשיתוף עם הבנקים גובש מתווה לפיו הבנקים ינפיקו ללקוחות אלה כרטיסי חיוב מיידי (דביט), אשר ישלחו אליהם בדואר ויופעלו בכפוף לחתימת הלקוח על הסכם לקבלת הכרטיס טרם ההפעלה. 

ההנחיה רלבנטית גם ללקוחות פושטי רגל ומאפשרת להם (ככל שירצו בכך) ביצוע פעולות בחשבון דרך אתר האינטרנט של הבנק, האפליקציה וכיו"ב, ללא צורך באישור הנאמן בכל בקשה פרטנית, זאת בהתאם  לעמדת הכונס הרשמי שנתן לכך הרשאה גורפת. 

קישור להודעת הפיקוח על הבנקים.

האם בתקופת מצב החירום חל שינוי בהוראות החוק המחייבות הגבלת חשבונות בשל משיכת שיקים ללא כיסוי?

בתקנות שעת חירום ((שיקים ללא כיסוי), התש״ף-2020 כפי שהותקנו ביום 22.3.2020, נקבע כי הכרזה על מחלקה מידבקת מסוכנת (לפי פק' בריאות העם), תוכר כ"הכרזה על שעת חירום" לצורך הוראות חוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א - 1981.

משמעות הדברים היא כי  החל מתאריך 4.3.20 (יום ההכרזה על נגיף קורונה כ"מחלה מידבקת מסוכנת") ובהתאם לתקופה הקבועה בחוק, הבנקים המסחריים ובנק הדואר ישהו הגבלות על לקוחות ועל חשבון הבנק שלהם בשל שיקים שחזרו בשל היעדר כיסוי. 

בהתאם לסעיף 2(א2) לחוק שיקים ללא כיסוי (שתוקן על ידי תקנות שע"ח הנ"ל), בתקופת מצב חירום מוסמך המפקח על הבנקים להורות כי בנק לא יגביל חשבון או בעל חשבון בשל שיקים שסורבו בתקופה שיקבע, ובלבד שהתקופה לא תעלה על 110 ימים וכן בתנאי שתסתיים עד תום תקופת תוקפן של תקנות שעת חירום (שיקים ללא כיסוי), התש"ף-2020.

ואמנם, המפקח על הבנקים עשה שימוש בסמכותו זו וקבע לאחרונה כי שיק שהופקד החל מיום 4.3.2020 וחזר מחמת היעדר כיסוי מספיק, לא יובא בחשבון בספירת השיקים לצורך הטלת הגבלה לפי החוק. נקבע כי במידה וזהו השיק העשירי שבעקבותיו היה אמור החשבון להיות מוגבל, ההגבלה תושעה עד להודעה שיפרסם בנק ישראל לגבי תום תקופת ההשהיה.

 

נבקש להדגיש כי מדובר בהשהיה זמנית בלבד ולא בביטול סופי של ספירת השיק  לצורך הטלת הגבלה. כלומר, אין בהנחיות הנ"ל כדי לבטל את ההגבלות (מדובר בהשהיה בלבד) ושיקים שכרגע אינם נספרים לצורך הטלת הגבלה, עלולים להביא להגבלה עם תום תקופת ההשהיה. גם עבור שיק שבוטל, תיבדק היתרה בחשבון, והוא ייחשב לשיק ללא כיסוי במקרה של היעדר יתרה מספקת בחשבון, על כל הכרוך בכך (לדוג': סיכון להטלת הגבלה על חשבונות בנק; פגיעה ביכולת לקבל אשראי ובדירוג האשראי; פגיעה בדירוג הלקוח בבנק בו הוא מנהל חשבון) 


 

קישור להחלטת המפקח על הבנקים

לשאלות נוספות, הנכם מוזמנים לפנות אלינו

bottom of page