top of page

תעופה ותיירות

 לשאלות בתחום, אנא צרו קשר עם עו״ד אילן וינדר, שותף במחלקת משפט ימי ואוירי במשרדנו - ilanwinder@nblaw.com

מה קובעות תקנות הקורונה החדשות בעניין שדות תעופה וטיסות? עדכון מיום 18.8.2020

נבקש לעדכן כי ביום 13.8.2020 התקינה הממשלה את תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש"ף-2020. התקנות כוללות הוראות לענין הפעלת שדה תעופה, חובות נוסעים וחובות של מפעיל כלי טיס בנוגע לפעילות בתקופת נגיף הקורונה, אשר חלקן מפורט בעדכון זה להלן.

 

חובות מפעיל שדה תעופה והתנהגות נוסעים בשדה תעופה

 

החובות העיקריות המוטלות על מפעילי שדה תעופה כוללות: מינוי עובד אחראי על ביצוע התקנות; מיסוד ויישום נהלי עבודה, ככל האפשר בהתאם להנחיות האירופיות; אספקת ציוד מגן לעובדים בתפקידים המחייבים קרבה לנוסע; מדידת חום לנכנסים ומניעת כניסה ממי ששחום גופו הוא 38 מעלות או יותר; מעבר הנוסעים בין הטרמינל לכלי הטיס באמצעות שרוול, ככל האפשר. במעבר באמצעות אוטובוס יחולו המגבלות על הסעת נוסעים; הבאה לידיעת ציבור הנוסעים את התקנות הרלוונטיות, דרישות מהנוסעים, הפעולות המומלצות לשם צמצום הסיכון להידבקות בנגיף, בעברית, ערבית ואנגלית; הגבלת הכניסה רק לנוסע נכנס, נוסע בטיסה בינלאומית שמועד המראתה בתוך 4 השעות הקרובות או טיסה פנימית שמועד המראתה בתוך שעתיים, אשר הגיש למשרד הבריאות הצהרת בריאות, שחום גופו אינו 38 מעלות צלזיוס או יותר או שהוא מלווה של נוסע קטין או של אדם עם מוגבלות.

 

מפעיל שדה התעופה רשאי לדרוש מכל נוסע או מלווה של נוסע שכניסתו לטרמינל הותרה, לענוד תג המעיד על כך. נוסע בטיסה בין-לאומית ונוסע נכנס ימסור ב-24 השעות שלפני מועד ההמראה פרטים אישיים ופרטים הנחוצים לאיתורו באתר האינטרנט של משרד הבריאות. כל השוהה בטרמינל הנוסעים יעטה מסכה; יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בינו לבין כל אדם שאין לו עמו קרבה מותרת, לרבות בתורים. נוסע שחש בתסמינים בעת שהותו בטרמינל צריך לפנות לגורמי הבריאות בשדה.

 

חובות מפעיל כלי טיס, נוסע בכלי טיס וסוכן נסיעות/מארגן

החובות בתקנות אלה חלות על מפעיל אווירי המפעיל טיסה מסחרית להולכת נוסעים מישראל אליה או בשטחה. על מפעיל אווירי חלות, בין היתר, החובות המפורטות להלן: מינוי עובד אחראי לביצוע התקנות; מיסוד ויישום נוהלי עבודה ושיטות עבודה לשם עמידה בחובותיו ככל האפשר, בשים לב להנחיות האירופיות הישימות; אספקת ציוד מגן אישי לאנשי הצוות; הדרכת העובדים בנוגע לתקנות; הגשת הצהרה בדבר קיום התקנות למנהל רשות התעופה האזרחית.

בטרם מכירת כרטיס טיסה, המפעיל האווירי (או סוכן או מארגן) יביא לידיעת הרוכש כי לא יהיה רשאי לטוס ללא הצהרת בריאות תקינה. מפעיל אווירי (או סוכן או מארגן) יעביר לנוסעים, 24 שעות לפחות לפני מועד ההגעה המשוער לשדה התעופה, מידע המסביר כי נוסע לא יהיה רשאי לטוס ללא הצהרת בריאות תקינה; מידע על כללי בריאות הציבור החלים בכניסה למדינת היעד וביציאה ממנה, כפי שמסר לו מפעיל שדה התעופה במדינת היעד, אם נמסר; משך תהליכי הבידוק הצפוי בשדה התעופה של ההמראה ושל הנחיתה, וכללי ההתנהגות בטרמינל הנוסעים, כפי שמסר לו מפעיל שדה התעופה, אם נמסר; מידע על כללי ההתנהגות בכלי הטיס, לרבות כללי העלייה לכלי הטיס והירידה ממנו; צמצום השירות בטיסה; משך הזמן המרבי המומלץ לשימוש באותה מסכה במהלך הטיסה, נסיבות שבהן יש צורך להחליף מסכה, ואופן הטיפול במסכה משומשת; העונשים על הפרת תקנות אלה.

מפעיל אווירי יבטיח כי ספקי שירות לא ייכנסו לכלי הטיס, אלא אם כן כניסתם אליו חיונית לשם מתן השירות; לא תינתן גישה לתא הטייס, אלא לאיש צוות שנוכחותו בתא הטייס חיונית להפעלת כלי הטיס.

 

מפעיל אווירי יבטיח כי כלי הטיס ינוקה ויחוטא באופן שוטף ובהתאם לפירוט בתקנות במהלך טיסה או אחרי נחיתה, בעקבות הימצאותו של חולה או אדם עם תסמינים בכלי הטיס. נוהלי המפעיל האווירי ליישום תקנה זו יהיו לפי המדריך האירופי לניקוי וחיטוי כלי טיס. יש לתעד את פעולות הניקיון. מפעיל אווירי יבטיח כי בטרם תחל טיסה, כלי הטיס יהיה מצויד בכל אלה: שקיות חד-פעמיות לאיסוף מסכות משומשות; מסכות שניתן לספק לנוסעים שאין להם מסכה תקינה לעשות בה שימוש במהלך הטיסה;   חומרים לחיטוי ושמירה על היגיינה אישית לשימוש הנוסעים ואנשי הצוות.

לא ישמש אדם בתפקיד איש צוות ולא יועלה נוסע, אלא אם כן הוא אינו חולה, ב- 14 הימים הקודמים לטיסה לא היו לו תסמינים, הוא לא בא במגע הדוק עם חולה, והוא לא שהה באותו מקום מגורים עם אדם החייב בבידוד.

בסמוך לפני העלייה לכלי הטיס, אנשי הצוות צריכים להעביר למפעיל כלי הטיס הצהרה מתאימה וחום גופו נמדד. יש לוודא שחום גופו אינו 38 מעלות צלזיוס או יותר. המפעיל האווירי ייסד ויישם שיטה לציוות כלי הטיס, והיערכות מתאימה לטיפול במצב שבו איש צוות מגלה תסמינים או חולה; שיטה כאמור תהיה, ככל האפשר, בשים לב להנחיות לעניין זה במדריך האירופי לניהול אנשי צוות. המפעיל האווירי, בתיאום עם מפעיל שדה התעופה וסיועו, יתקין בשדה התעופה אמצעים שיאפשרו לנוסעים לבצע רישום לטיסה (check-in) באופן עצמאי.

 

המפעיל האווירי יעודד את הנוסעים למזער את כמות הכבודה שהם נושאים עמם לתא הנוסעים. מפעיל אווירי ימסד ויישם שיטה לתכנון הושבת הנוסעים שתגדיל, ככל האפשר, את המרחק הפיזי בין נוסעים שאין ביניהם קרבה מותרת. מפעיל אווירי, בתיאום עם מפעיל שדה התעופה, יבטיח, ככל האפשר, כי בתהליך עליית וירידת הנוסעים לכלי הטיס, החל מהתייצבות הנוסעים בשער היציאה (gate) מטרמינל הנוסעים לכלי הטיס, עד להושבתם בו, תובטח שמירת מרחק של 2 מטרים בין נוסעים שאין ביניהם קרבה מותרת, ובין נוסעים לבין אנשי צוות. התקנות כוללות הוראות בדבר אוורור כלי הטיס, מדידת חום לנוסעים העולים לכלי טיס, והקפדה על עטיית מסכה.

 

מפעיל אווירי יבטיח כי לפני ההמראה, וכן במהלך הטיסה, הנוסעים יתודרכו בדבר כללי התנהלות הנוסעים והחובה לעטות מסכה במהלך הטיסה. תדרוך נוסעים לפי תקנה זו ייעשה באמצעות הודעות קוליות, ככל הניתן, וכן באמצעות מידע חזותי, או, אם העברת מידע חזותי אינה ישימה – באמצעות עלון מידע.

מפעיל אווירי יצמצם ככל האפשר את השירות בטיסה, כולל חלוקה או מכירה של מזון ושתייה, בהתחשב במשך הטיסה. בעת שהיית הנוסעים בכלי הטיס, הדיילים יימנעו, ככל האפשר, ממגע עם כבודת היד של הנוסעים, אלא אם כן הדבר נדרש לשם הבטחת בטיחות הטיסה; יציידו את תאי השירותים בכלי הטיס באמצעים לחיטוי ידיים; יאספו מהנוסעים פסולת של מסכות משומשות; יזכירו לנוסעים את חובתם לעטות מסכה, לפי הצורך. מפעיל אווירי ייסד ויישם נהלים לפעולת אנשי הצוות למקרה שבו נוסע או איש צוות מראה תסמינים או מתלונן על תסמינים תוך כדי טיסה.

 

נוסע השוהה באזור ציבורי בכלי טיס, ישמור, ככל האפשר, מרחק של 2 מטרים לפחות בינו לבין כל אדם שאין לו עמו קרבה מותרת, יפעל לפי כללי המפעיל, יעטה מסכה ואם חש בתסמינים יודיע לאיש צוות. איש צוות יעביר את המידע לטייס המפקד, אשר יעביר אותו לרשויות שדה התעופה של ההמראה או הנחיתה, לפי העניין; נמסר לטייס המפקד כי נוסע חש בתסמינים לפני המראת כלי הטיס, יורה הטייס המפקד לאותו נוסע לרדת מהמטוס.

 

התקנות כוללות חובות דיווח למנהל רשות התעופה על פרטים שונים הנוגעים לחובות הכלולות בתקנות, הוראות עונשין על הפרתן וסמכויות פיקוח על ביצוען, כמו גם נוסחים להתחייבויות וההצהרות המתחייבות על פיהן.

 

התקנות ייכנסו לתוקפן ביום 13.9.2020.

תזכיר חוק שירותי תעופה – מתן פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה לאור המגיפה.

ביום 18.3.2020 פורסם תזכיר חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (תיקון - הוראת שעה), להערות הציבור. 

 

מטרת הצעת החוק היא "לצמצם את נזקי חברות התעופה, עקב המשבר החריף אליו נקלע ענף התעופה האזרחית, בשל ההתמודדות העולמית עם נגיף הקורונה", זאת באמצעות צמצום ההטבות להן זכאי נוסע עקב איחור וביטול של טיסות, על פי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), הידוע כ"חוק טיבי".

 

על פי ההצעה ניתן יהיה "לאחד" מספר  טיסות לאותו יעד על פני יממה שלמה, או להציע לנוסע כרטיס טיסה למועד אחר, ללא צורך בהשבת הכסף או בפיצוי כספי.

 

לגבי טיסה שיוצאת באיחור או הקדמה של בין חמש שעות עד שתים-עשרה שעות – 

הנוסע יהיה זכאי לשירותי סיוע של מזון ומשקאות ושירותי תקשורת, לפי העניין;  

הנוסע יהיה זכאי לכרטיס טיסה חלופי או אחר, אך לא יהיה זכאי להשבת התמורה.

 

לגבי נוסע שטיסתו בוטלה, או שמועד המראתה הוא מאוחר/ מוקדם ביותר מ- 12 שעות ממועד ההמראה המקורי – 

הוא יהיה זכאי לכרטיס טיסה חלופי או להשבת תמורה;

הוא יהיה זכאי לשירותי הלנה של לילה אחד בלבד;

הוא לא יהיה זכאי לפיצוי הכספי הקבוע בתוספת הראשונה.

 

בנוסף מוצע כי במקרים בהם חברת התעופה מחויבת להשיב לנוסע את התמורה ששולמה עבור הכרטיס ההשבה תיעשה בתוך 90 ימים ולא בתוך 21 ימים.

 

מוצע כי בתקופת הוראת השעה, הפיצויים לדוגמה, המאפשרות לבית המשפט לחייב את חברת התעופה בפיצויים לדוגמא בסך של עד 10,290 ₪ בין היתר בנסיבות שבהן חברת התעופה אינה מעניקה הטבות על פי החוק, יחולו בנסיבות שבהן חברת התעופה אינה מעניקה את ההטבות להן זכאי הנוסע לפי הוראת השעה, ולא לפי החוק העיקרי.

 

בנוגע לתחילה ותוקף מוצעת תחילה רטרואקטיבית כלהלן:

לגבי ביטול הזכאות לנוסע שטיסתו בוטלה לפיצוי וללינה של יותר מלילה אחד, ולגבי חובת השבת תמורה תוך 90 ימים במקום תוך 21 ימים  – מוצעת תחילה רטרואקטיבית מיום 29/2/2020.

 

לגבי איחוד טיסות על פני יממה ללא השבת תמורה, אלא הצעת כרטיס טיסה חלופי בלבד – מוצעת תחילה רטרואקטיבית מיום פרסום תזכיר החוק.

 

מוצע כי הסעיף לפיו חובת חברת התעופה להשבת תמורה תהיה בתוך 90 ימים  מהיום שהנוסע או נותן שירות סוכנות הנסיעות פנה אל חברת התעופה, במקום 21 ימים – יחול על כל טיסה שתוכננה להמריא בתקופת התוקף.

מוצע כי תוקפו של התיקון יהיה עד ליום 30.4.2020 ולהסמיך את שר התחבורה להאריך את תוקפה של הוראת השעה בהתאם לצורך.

האם זכאי נוסע להחזר במקרה של ביטול טיסה ביוזמת הנוסע בשל החשש הבריאותי או בשל הרצון להימנע מבידוד ביתי עם החזרה לארץ?

ביטול על ידי הנוסע, במקרה שהשירות מוצע על ידי חברת התעופה או ספק שירותי התיירות, עשוי להיחשב ביטול בזמן שגרה. חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, מעניק לצרכן זכות ביטול של עסקאות מכר מרחוק בתוך 14 ממועד ביצוע העסקה או קבלת מסמך המאשר את העסקה, לפי המאוחר, אך לא יאוחר מ-7 ימים (שאינם ימי מנוחה) ממועד תחילת הנסיעה. לאזרחים ותיקים, עולים חדשים ובעלי מוגבלויות זכות ביטול, בתנאים מסוימים, עד ארבעה חודשים ממועד ביצוע העסקה או קבלת מסמך המאשר את העסקה, לפי המאוחר. דמי הביטול במקרה כזה יעמדו על 5% או 100 ש"ח, לפי הנמוך, עבור כל נוסע.

אם לא עומדת לנוסע זכות לביטול על פי חוק הגנת הצרכן, יש לבחון את הזכות בהתאם לתנאי הכרטיס הספציפיים ואת האפשרות לקבל תגמולי ביטוח אם נרכשה פוליסת ביטוח ביטול נסיעות.

יצוין כי עמדת המועצה הישראלית לצרכנות היא כי מדובר בביטול מחמת סיכול, המזכה את הנוסע בהשבת התמורה.

האם הנוסע זכאי להחזר במקרה של ביטול טיסה ביוזמת חברת התעופה?

במקרה של ביטול הטיסה על ידי חברת התעופה, מרבית חברות התעופה משיבות לנוסע את מחיר הכרטיס או מאפשרות לו לבחור בטיסה חלופית. יחד עם זאת, כיוון שמדובר בביטול מחמת כוח עליון, החברות אינן מפצות את הנוסעים בפיצוי נוסף.

האם זכאי הלקוח להחזר במקרה של ביטול של חבילת נופש או טיול מאורגן?

השאלות המשפטיות הרלוונטיות הן אם הנסיבות מצביעות על סיכול החוזה, ואם על הספק להשיב לצרכן את התמורה ששילם, כולה או חלקה. התשובות לשאלות אלה תלויות בנסיבות המשתנות ממקרה למקרה: מתי בוצע הביטול; על ידי מי ובאילו נסיבות; האם הסוכן או המארגן פעל על מנת להקטין את הנזק; מהם תנאי הביטול של הספקים מחוץ לישראל, ועוד. יש להניח ששאלות אלה יעסיקו בהמשך את בתי המשפט לא מעט.

לשאלות נוספות, הנכם מוזמנים לפנות אלינו

bottom of page