top of page

הנחיות הרשות להגנת הפרטיות בנושא חתימה אלקטרונית

 לשאלות בתחום, אנא צרו קשר עם עו"ד דלית בן-ישראל, שותפה, ראש תחום IT ופרטיות במשרדנו - dbenisrael@nblaw.com

הנחיה בדבר ההפרדה הפיזית הנדרשת בעת זיהוי מבקשים לצורך הנפקת תעודה אלקטרונית מאושרת

הנחיה בדבר ההפרדה הפיזית הנדרשת בעת זיהוי מבקשים לצורך הנפקת תעודה אלקטרונית מאושרת 

הרשות להגנת הפרטיות (באמצעות מ"מ רשם גורמים מאשרים לעניין חוק חתימה אלקטרונית ("הרשם")) פרסמה ביום 29.3.2020, הנחיה שמטרתה להבטיח הפרדה פיזית בין המבקש לבין נציג הגורם המאשר במועד הזיהוי לצורך הנפקת תעודה אלקטרונית מאושרת בהתאם להוראות חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001 ("החוק"), ותקנות חתימה אלקטרונית (חתימה אלקטרונית מאובטחת, מערכות חומרה ותוכנה ובדיקת בקשות), התשס"ב-2001 ("התקנות"). ההנחיה קובעת אמצעי הגנה והפרדה בין מבקש התעודה האלקטרונית והגורם המאשר, ובכלל זה מחיצה שקופה, מקלדת נפרדת, אמצעי חיטוי וכיוצ"ב. 

תוקף ההנחיה הנ"ל הינו ל-90 יום או כל עוד צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020 ("הצו") בתוקף, לפי המוקדם מביניהם.

לנוסח המלא של ההנחיה בדבר זיהוי לצורך הנפקת תעודה אלקטרונית מאושרת.

הנחיה בדבר תהליך ביצוע חידוש מרחוק לתעודה אלקטרונית מאושרת שטרם פג תוקפה

בהתאם להוראות החוק, על הגורם המאשר לכלול בתעודה אלקטרונית את מועדי התחילה והסיום של תוקף התעודה, כאשר לפי התקנות, בעת חידוש תעודה אלקטרונית על סמך תעודה אלקטרונית שטרם פג תוקפה, יכול הגורם המאשר לנקוט הליכי זיהוי אחרים (מלבד זיהוי פנים מול פנים), שאושרו על-ידי הרשם. 

בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, עלה הצורך של בעלי תעודה אלקטרונית אשר תוקפה עומד לפוג, לחדש את התעודה האלקטרונית שיש ברשותם ללא צורך להגיע פיזית למשרדי הגורם המאשר. על-כן, הרשות להגנת הפרטיות פרסמה (באמצעות הרשם) ביום 29.3.2020, את התנאים הנדרשים לצורך ביצוע זיהוי מרחוק של מבקש חידוש. להלן עיקרי ההנחיה:

  • לצורך ביצוע החידוש מרחוק, על הגורם המאשר להקים אתר אינטרנט ייעודי אשר יהיה מאובטח ברמה נאותה, בהתאם לתנאים הטכניים המפורטים בנספח המצורף להנחיה.

  • על הגורם המאשר לנתק ברמת התקשורת את תהליך בקשת החידוש המתבצע דרך האתר הייעודי מתהליך ההנפקה המחודשת המתבצע בשרתי הגורם המאשר, על מנת לאפשר כתיבה לבסיס נתוני ההנפקות של הגורם המאשר ללא סיכוני פריצה מהאינטרנט.

  • במהלך חידוש התעודה, על הגורם המאשר לעשות שימוש באותו צמד מפתחות קיים של מבקש החידוש ללא כל שינוי.

  • בסיום תהליך החידוש, על הגורם המאשר לבטל באופן מידי את התעודה האלקטרונית הקודמת ולהעביר אותה למאגר התעודות הבטלות.

  • ההנחיה כוללת גם הוראות מפורטות לעניין אופן ההזדהות מול אתר החידוש, ובכלל זה: הזדהות חזקה של מבקש החידוש, חתימתו באמצעות התעודה האלקטרונית שברשותו והזנת פרטים מזהים נוספים.

  • לא ניתן לחדש מרחוק תעודה אלקטרונית שעתידה לפוג תוך פחות משבועיים. 

  • בעל תעודה אלקטרונית רשאי לחדש אותה באמצעות האתר הייעודי פעם אחת בלבד, ולתקופה של שנה בלבד.

  • בנוסף, ההנחיה כוללת הוראות טכניות שונות בדבר תהליך חידוש התעודה האלקטרונית אצל הגורם המאשר.

תוקף ההנחיה הנ"ל הינו ל-90 יום או כל עוד הצו או תקנות שעת חירום (אכיפת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020, בתוקף, לפי המוקדם מביניהם.

לנוסח המלא של ההנחיה.

לשאלות נוספות, הנכם מוזמנים לפנות אלינו

bottom of page