מגבלות עבודה ואישור מפעל חיוני

 לשאלות בתחום, אנא צרו קשר עם:

עו״ד טומי מנור, שותף - ראש מחלקת דיני עבודה ומשפט מנהלי - tmanor@nblaw.com,

 עו״ד מיכל זהר-נישטיין, שותפה במחלקת דיני עבודה - mzohar@nblaw.com,

עו״ד טל גנדלמן, שותף במחלקת משפט מנהלי - tgendelman@nblaw.com

ועו"ד שי דיל, שותף במחלקה המסחרית במשרדנו - sdill@nblaw.com

מה קובעות התקנות החדשות בעניין פעילות במקומות עבודה? עדכון מיום 12.8.2020

ביום 10.8.2020 פורסמו תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף-2020, אשר נכנסו לתוקף החל מיום 11.8.2020 ולמשך 28 ימים (עד ליום 8.9.2020), ומחליפות את החוק והתקנות הקודמים. במסגרת התקנות החדשות צומצמו סוגי מקומות העבודה אשר עליהם לא חלות ההגבלות במקום העבודה. כמו כן, התקהלויות במסגרת מקומות עבודה בשטח פתוח ובמבנה סגור יהיו לכל היותר בהשתתפות 20 ו- 10 אנשים, בהתאמה.

החוק החדש מפשט את ההגבלות החלות על מקומות עבודה ומבטל את ההפרדה בין מקומות עבודה עם או בלי תו סגול, באופן שקובע הגבלות אחידות לכל מקומות העבודה בהם מועסקים מעל 10 עובדים (למעט מקומות עבודה חיוניים, אשר מוחרגים מתחולת התקנות). בכל מקום עבודה שבו מעל 10 עובדים יש לוודא קיומן של ההוראות הבאות:

 1. מינוי ממונה ענייני קורונה שיהיה אחראי על קיומם של כל התנאים וההוראות הרלוונטיות.

 2. הצבת שילוט במקומות בולטים לעין בעניין ההוראות המיוחדות והכללים בענייני הקורונה.

 3. מנהל מקום העבודה והממונה על ענייני הקורונה יחתמו על הצהרה להתחייבותם למילוי ההוראות בענייני הקורונה (מצורף נוסח ההצהרה מטה).

על מנת לאפשר שהייה של מעל 10 אנשים במקום העבודה, על המעסיק לקיים את כל התנאים הבאים:

 1. כלל שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, ככל האפשר.

 2. הקצאת ציוד משרדי אישי (עכבר, מקלדת, טלפון וכיוצא בזה) לכל עובד. אם לא ניתן להקצות ציוד אישי לכל עובד יש לחטא את הציוד בין שימוש של עובד לעובד אחר.

 3. במקומות בהם עובדים במתכונת משמרות – שיבוץ קבוצות עובדים במשמרות קבועות ככל האפשר.

 4. מדידת חום באמצעי שאינו פולשני בכניסה למקום העבודה (לא תותר כניסת עובדים עם חום גוף מעל 38 מעלות).

 5. אכילה ושתייה תתבצע, ככל האפשר, בחדרו האישי של העובד.

 6. מעסיק יקבע האם ישנם עובדים אשר ביכולתם לבצע את עבודתם מחוץ למקום העבודה ויקבע עבורם מתכונת עבודה מתאימה, בכפוף לצרכי מקום העבודה וליכולת ליישם מתכונת זו.

 7. בכניסה למעליות יוצב שלט המנחה כי מספר הנוסעים המקסימלי יהיה חצי מהמספר המרבי המותר לפי הוראות היצרן (אלא אם הנוסעים גרים באותו מקום).

 8. המעסיק ינחה את עובדיו על שמירה קפדנית של כללי ההיגיינה ושטיפת הידיים.

 9. המעסיק יידע את העובדים בדבר החובה לעטות מסיכה במקום העבודה

 10. בעבודה משרדית:

 

 • עובד ישב בעמדה קבוע, ככל האפשר, עם ציוד אישי קבוע.

 • בכל חדר יישמר מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם, אלא אם ישנה מחיצה המונעת העברת רסס בין אדם לאדם (הוראה זו לא חלה על מפעל למתן שירותים קיומיים ועל סוגי מקומות העבודה שבתוספת השנייה לתקנות).

 • ניתן לקיים פגישות מקצועיות בהשתתפות של עד 50 אנשים בתנאים הבאים בלבד:

 • המעסיק או הממונה על ענייני הקורונה קבע שלא ניתן לקיים את הישיבה באמצעי תקשורת דיגיטליים חלופיים.

 • במהלך הישיבה יישמר מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם או שקיימת מחיצה מתאימה למניעת העברת רסס.

 • לא יוגש אוכל למשתתפים.

נוסח ההצהרה:

תוספת ראשונה

(תקנה 3(3))

התחייבות בדבר יישום הכללים הנדרשים בתקנה 4 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף-2020, שנערכה ונחתמה       ביום       בחודש       בשנת       על ידי       ת"ז      

המכהן כמנהל כללי / ממונה על ענייני קורונה (יש להקיף)

1.  אני מצהיר ומתחייב לעשות ככל האפשר כדי להבטיח כי במקום העבודה נשמרים כל הכללים המפורטים בתקנה 4 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף-2020 (להלן – הכללים).

2.  אני מודע לחובתי לעשות ככל האפשר כדי לקיים את הכללים ואת אכיפתם במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור.

3. ולראיה באתי על החתום:

 

חתימה ____________________

מהם עיקרי פסיקת בג"ץ בעניין תעודת מחלה גורפת?

ביום 23 ביוני, 2020, נכנס לתוקפו החוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020. החוק מאריך את תקנות הקורונה בנושא הגבלת עובדים במקום העבודה, עד ליום 6.8.2020. מבחינה מהותית, לא נערך שינוי במגבלות על מספר העובדים במקום העבודה. כלומר, אותן מגבלות פעילות שהיו בתוקפן ממשיכות לחול (עד 10 עובדים או עד 30% מהעובדים, לפי הגבוה, בכפוף לחריגי מקומות עבודה חיוניים, או עבודה לפי התו הסגול).

הגבלה על מקומות עבודה - עדכון מיום 4.6.2020

ביום 4.6.2020 פורסם תיקון נוסף  (מס' 9) לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה בשל התפרצות נגיף הקורונה החדש), התש"ף – 2020 ("תקנות הגבלת עבודה"). 

א. התיקון האריך את תוקפן של התקנות בנוסחן הקודם (מיום 26.5.2020), זאת עד ליום 22.6.2020.

ב. בנוסף, עודכן אחד התנאים לקיום עבודה משרדית המתקיימת בעסקים המקיימים את תנאי "תו סגול" (עסקים העומדים בתנאים הנקובים בתקנות לקיום פעילות עם מספר עובדים העולה על 30%, ללא תקרה וללא הבחנה בין עובדים חיוניים יותר או פחות):

 

 1. בהתאם לנוסח הקודם של התקנות, נדרש כי "כל עובד יבצע את עבודתו בחדר קבוע". חלף הוראה זו, כעת עודכן כי עובד ישב, ככל האפשר, בעמדת עבודה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע; וכי אם לא ניתן לספק לעובד עמדת עבודה קבועה כאמור, עמדת העבודה והציוד האישי שבה יעברו חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם.

 2. אין כל שינוי ביחס לשני התנאים הנוספים הנדרשים לקיום עבודה משרדית כאמור, כתוקפן לפני תיקון מס' 9, קרי:

 

 • דרישה לקיום מרחק של 2 מ' בין עובד לעובד, אלא אם בין העובדים קיימת מחיצה. בחדר שבו מותקנים ספרינקלרים או גלאי עשן, גובה המחיצה יהיה עד למרחק של 50 ס"מ לפחות מהתקרה. אם גובה המחיצה הוא 1.20 העובדים פטורים מחבישת מסכה כשהם יושבים. 

 • ניתן לקיים פגישות מקצועיות בהיקף של עד 50 משתתפים (במקום 8 משתתפים לפי התיקון הקודם), בתנאי שיישמר מרחק של 2 מ' בין הנוכחים.

הגבלה על מקומות עבודה – מעודכן ליום 7.6.2020

1.    במגזר הפרטי ניתן להעלות את מספר העובדים המירבי הנמצא בו זמנית במקום העבודה מעבר ל- 30% ללא תקרה וללא הבחנה בין עובדים חיוניים יותר או פחות, בהתקיים כל התנאים הבאים ["התו הסגול"]


1.1.    מונה ממונה על ענייני קורונה במקום העבודה. הממונה אחראי על שמירת הכללים המאפשרים הגדלת מספר העובדים המפורטים להלן.


1.2.    המעסיק יידע את העובדים לגבי הכללים המפורטים להלן באמצעות שילוט המוצב במקום בולט.


1.3.    המנכ"ל והממונה על ענייני קורונה חתמו על התחייבות בנוסח המפורסם באתר משרד הכלכלה והתעשייה.


1.4.    חלה חובה לתשאל כל מי שנכנס למקום העבודה: (1)  האם אתה משתעל; (2) האם חום גופך 38 מעלות ומעלה או שהיה לך חום כאמור בשבוע האחרון; (3) האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים. לא תותר כניסתו של אדם שלא השיב בשלילה על כל השאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת. 


1.5.    תבוצע מדידת חום בכניסה למקום העבודה. לא תותר כניסה של אדם שחומו 38 מעלות ומעלה.


1.6.    לעובדים היכולים לעבוד מרחוק, יתאפשר לעבוד מרחוק על פי שיקול דעת המעסיק, זאת בכפוף לצורכי העבודה ויכולתו של המעסיק ליישם את מתכונת העבודה מרחוק.  


1.7.    שמירת מרחק של 2 מ' בין אדם לאדם ואם לא ניתן - על המעסיק לדאוג לאמצעים אחרים למניעת הדבקה.


1.8.    אכילה או שתייה תתבצע, ככל האפשר, בחדרו הקבוע של העובד.


1.9.    כל עובד יעבוד ככל הניתן מול ספקים קבועים.


1.10.    העובדים יחבשו מסכה (הכוונה לכיסוי האף והפה בבד, מסכה ייעודית או מסכה ביתית לפי הנחיות משרד הבריאות) למעט: (1) עובד הנמצא לבד בחדר (2) עובד הנמצא בחלל עבודה פתוח בתנאי שקיימות בו מחיצות בגובה 1.20 מ' לפחות ובתנאי שהעובד שלא עוטה מסכה יושב. (3) שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד, ובתנאי שישמר מרחק של לפחות 2 מ' ביניהם. 


1.11.    המעסיק אחראי על קיום החובה לחבישת מסכה כמפורט לעיל. 


1.12.   בעבודה משרדית עובד ישב, ככל האפשר, בעמדת עבודה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע; וכי אם לא ניתן לספק לעובד עמדת עבודה קבועה כאמור, עמדת העבודה והציוד האישי שבה יעברו חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם בכל חדר יישמר מרחק של לפחות 2 מ' בין עובד לעובד, אלא אם ישנה מחיצה למניעת העברת רסס מאדם לאדם. במבנה בו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי או מערכת גילוי אש ועשן, תותקן המחיצה מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה.


1.13.    ניתן לקיים פגישות מקצועיות של עד 50 אנשים, ובלבד שישמר מרחק של לפחות 2 מ' מאדם לאדם. 


1.14.    מעסיק שמפעיל שירות הסעות למקום העבודה ישבץ ככל האפשר את אותה קבוצת עובדים יחד באותה הסעה בכל פעם.


1.15.    המעסיק ינהל רישום, רצוי ממוחשב של: (1) מספר הלקוחות והספקים השוהים מדי יום במקום העבודה; (2) מספר התשאולים כאמור לעיל (שאלון התסמינים); (3) מספר מדידות החום שביצע לנכנסים; (4) מספר האנשים שכניסתם נאסרה בעקבות שאלון התסמינים או מדידת החום.


1.16.    חל איסור על המעסיק לאפשר כניסה או שהייה במקום העבודה של עובד המפר את ההוראות

המפורטות לעיל. חל איסור על עובד אשר מעסיקו הודיע לו כי אינו עומד בתנאים לעיל להגיע למקום העבודה.


1.17.    בכל עת לא ישהו במקום העבודה לקוחות ביחס של יותר משני לקוחות לכל עובד הנותן שירות ללקוחות או שבכל עת לא ישהו במקום העבודה לקוחות ביחס העולה על אדם אחד לכל 7 מ"ר.


1.18.    אם קבעה הרשות המוסמכת במשרד הבריאות כי עובד של מעסיק שחלות עליו המגבלות לעניין היקף מספר העובדים במקום העבודה נדבק בנגיף במקום העבודה, היא תורה על סגירת מקום העבודה, כולו או חלקו (למשל אגף או סניף) לתקופת הבדיקה האפידמיולוגית, ולאחר מכן הוא ייפתח מחדש בכפוף להגבלות הרשות המוסמכת.  


2.    לא חל שינוי בנוגע לסוגי המעסיקים/פעילויות שהוחרגו מכוח תקנות הגבלת פעילות מהמגבלות הנוגעות למספר העובדים השוהים בו זמנית במקום העבודה המפורטות לעיל (כגון: שירותי בריאות, תקשורת, תחבורה וכיו"ב). מעסיקים אלה רשאים להמשיך ולהפעיל את מקומות העבודה ללא המגבלות המפורטות לעיל ובנוסף בוטלה הדרישה שמעסיק כזה יצמצם את מספר העובדים למספר הדרוש לצורך פעילותו החיונית. 


3.    כל מקום עבודה, לרבות מקום עבודה השומר על המגבלה על מספר העובדים של 10 עובדים או 30% ממצבת העובדים ומקום עבודה שפעילותו הוחרגה מהמגבלות על מספר העובדים המירבי לפי תקנות הגבלת עבודה, מחוייב לשמור על ההנחיות הבאות וזאת ללא קשר למספר העובדים שהוא מעסיק:


1.9.1    ביצוע שאלון התסמינים.
1.9.2    ביצוע מדידת חום.
1.9.3    שמירת מרחק של 2 מ'.
1.9.4    לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע, ככל האפשר, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי; ציוד בשימוש של

יותר מאדם אחד, יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם;.

1.9.5    הנחיית העובדים על כללי היגיינה כולל שטיפת ידיים.
1.9.6    עד 2 נוסעים במעלית. אולם, במקום עבודה המצוי במבנה של למעלה מחמש קומות, מספר

הנוסעים במעלית לא יהיה גדול ממחצית מספר הנוסעים המרבי המותר, אלא אם הנוסעים הם אנשים הגרים באותו המקום. באחריות המעסיק להציב שלט בכניסה למעלית לעניין מספר הנוסעים המותר. 
1.9.7    שמירה על ציוות קבוע בעבודת משמרות, ככל הניתן.
1.9.8    חובת חבישת מסכה כמפורט לעיל.

4.    תוקף הכללים הינו עד ליום 22.6.20. תוקף החובה לחבוש מסכות, עד ליום 30.6.20.
 

הליך לקבלת אישור מפעל חיוני

מפעל חיוני הינו גוף אשר הוכר ככזה על ידי שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. לאחר ההכרזה, השר יכול לקרוא בצו (מעין צו 8), לכל עובדי אותו מפעל להגיע לעבודה ובמקרה כאמור אותם עובדים ייחשבו כמגוייסי פנים. 

ההליך להכרזה כמפעל חיוני מוגדר להלן: 

 1. רשות כח אדם לשעת חירום אחראית על מזעור הפגיעה ברציפות התפקודית של המשק החיוני בהיבט של כח אדם, מכוח חוק שרות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967.

 2. כאמור לעיל, במסגרת החוק, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים רשאי להוציא צווי קריאה לשירות עבודה במצבי החירום. לצורך כך, השר מינה ועדה מייעצת לעניין קביעת מפעלים למתן שירותים קיומיים. הוועדה בוחנת האם יש להגדיר מפעל מסוים כמפעל חיוני. כיום, לאור המצב, הוועדה עובדת בהליך מקוצר יותר. 

 3. על פי בקשת רשות ייעודית (הרשות שאחראית על המבקש- ייקבע בשיחה עם המרחב הרלוונטי) ולאחר היוועצות משרד הביטחון או המשרד להגנת העורף עם המפקח הכללי על כוח אדם, ניתן להכריז על מפעל כחיוני לתקופה מוגבלת. 

 4. בכדי להכריז על מקום עבודתכם כמפעל חיוני, כך שיוכל להמשיך ולעבוד בשעת חירום, עליכם לבצע את הפעולות הבאות:

  1. התקשרות עם המרחב האחראי על מקום עבודתכם ברשות כח אדם לשעת חירום, בהתאם לרשימת הטלפונים מטה, לצורך בקשה לקבלת מעמד של מפעל חיוני.

  2. בכדי לבחון מהי הרשות הייעודית שתבחן את בקשתכם, תדרשו לענות על מספר שאלות לגבי עבודתכם השוטפת וקהל לקוחותיכם ולאחר מכן, רשות כח האדם תפנה אתכם לרשות שהיא מאמינה שרלוונטית. 

  3. במידה והרשות הייעודית תמליץ לאשר את בקשתכם, ולאחר היוועצות עם הועדה המייעצת, יהיה ניתן להכריז על מפעלכם כחיוני לתקופה מוגבלת.

לשאלות נוספות, הנכם מוזמנים לפנות אלינו

עו״ד מיכל זהר-נישטיין

שותפה במחלקת דיני עבודה

עו״ד  שי דיל

שותף במחלקה המסחרית

עו״ד טל גנדלמן

שותף במחלקת משפט מנהלי

 .האמור הוא בגדר סקירה כללית ואינו ייעוץ משפטי. לייעוץ משפטי הנכם מוזמנים לפנות למומחה התחום המצויין בעמוד הייעודי

התכנים באתר זה מקוריים ומוגנים בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות לנשיץ ברנדס אמיר ושות׳, עדכון אחרון 15.07.2020. כפוף לתנאי השימוש באתר