top of page

מגבלות עבודה ואישור מפעל חיוני

לשאלות בתחום, אנא צרו קשר עם:
עו״ד טומי מנור, שותף - ראש מחלקת דיני עבודה ומשפט מנהלי - tmanor@nblaw.com,
עו״ד מיכל זהר-נישטיין, שותפה במחלקת דיני עבודה - mzohar@nblaw.com,
עו״ד טל גנדלמן, שותף במחלקת משפט מנהלי - tgendelman@nblaw.com
ועו"ד שי דיל, שותף במחלקה המסחרית במשרדנו - sdill@nblaw.com

תקנות תו ירוק לעובדים - עדכון נכון ליום 20.10.2021

ביום 19.10.2020 פורסם תיקון לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים), התשפ"ב-2021 ("תקנות תו ירוק לעובדים"), בתוקף החל מיום 20.10.2021.

 

בהתאם לתיקון, עובד באחד ממקומות העבודה המפורטים בתקנות תו ירוק לעובדים, שהינו מנוע חיסון והציג על כך אישור מטעם הרופא או קופת החולים למעסיקו, יידרש להציג למעסיקו בטרם כניסה למקום העבודה, אישור "תו ירוק" או לחילופין אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום העבודה, בצירוף תעודת מזהה.

 

עוד נקבע בתיקון, כי עובד המועסק באחד ממקומות העבודה המפורטים בתקנות ואשר אינו בא במגע עם מטופלים ו/או מקבלי שירות ו/או קהל הלקוחות במקום העבודה, אינו כפוף למגבלות האמורות, ככל שקיבל על כך אישור בכתב ממעסיקו.

 

בנוסף, החל מיום 20.10.2021 התרת כניסה של עובדים לאחד ממקומות העבודה ללא אישורי כניסה, מהווה עבירה פלילית ועבירה מנהלית שהעונש הצפוי בגינן למעסיק הינו קנס.

 

תוקפן של התקנות הוארך בשלב זה עד ליום 30.11.2021.

תו ירוק לעובדים המועסקים במקומות מסויימים

ביום 23.9.2021 פורסמו תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים), התשפ"ב-2021 (להלן תקנות תו ירוק לעובדים). בהתאם לתקנות, עובד המועסק באחד ממקומות העבודה המפורטים בהן אינו רשאי להיכנס למקום עבודתו, אלא אם הציג למעסיקו או לגורם מטעמו, את אחד מאלה (להלן אישורי כניסה), בצירוף תעודה מזהה:

 1. אישור "תו ירוק" שהוא אחד מאלה:                                                                                                                 א. אישור שמנפיק משרד הבריאות המעיד שהעובד מחלים או מחוסן                                                               ב. תעודת מחלים או מחוסן בתוקף (תעודות שניתנו מיום 3.10.2021 וטרם חלף מועד התוקף המצוין  בהם)       ג. אישור על השתתפות בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל בישראל

 2. אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית (שתוצאותיה מתקבלות במקום ביצוע הבדיקה תוך לא יותר מ-30 דקות) שביצע במהלך 84 השעות שקדמו לכניסתו למקום העבודה.

 3. לגבי מוסד הפועל במסגרת תכנית מגן אבות ואימהות (הגנה על אוכלוסיית הקשישים ובעלי המוגבלויות השוהים במסגרות חוץ ביתיות), האישורים לעיל בסעיפים 1 ו-2 או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR מטעם משרד הבריאות במסגרת התכנית במהלך 7 הימים שקדמו לכניסה לעבודה.

 4. "תעודת קורונה" - תעודה שמנפיק משרד הבריאות, באמצעות אתר משרד הבריאות או באמצעות פנייה טלפונית למוקד משרד הבריאות או למענה קולי אינטראקטיבי (IVR), הכוללת את תאריכי קבלת החיסון נגד נגיף הקורונה או את תאריך ההחלמה מנגיף הקורונה, לפי העניין, ושאינה אישור לפי פסקה 1 להגדרה "אישור "תו ירוק".

האמור יחול רק על עובד במקומות העבודה שיפורטו, אשר בא במגע עם מטופלים או מקבלי שירות או קהל הלקוחות במקום העבודה.

בנוסף, המעסיק לא יאפשר כניסה של עובדים למקום העבודה ללא הצגת אישורי כניסה טרם כניסתם למקום העבודה, ועליו ליידע את העובדים בדבר הוראות תקנות תו ירוק לעובדים.

תקנות תו ירוק לעובדים יחולו במקומות עבודה אלה בלבד:

 1. מוסד רפואי שהוא אחד מאלה:

 • בית חולים

 • מרפאה

 • מוסד לטיפול למשתמשים בסמים

 • ארגון הנותן שירותי רפואת חירום

 • ארגון הנותן שירותי שיקום לנכי נפש

   2. מוסד רווחה שהוא אחד מאלה:

 • בית דיור מוגן

 • בית אבות

 • מסגרת רווחה שהיא אחת מאלה:

  • מסגרת חוץ-ביתית לקטינים

  • מקלטים לנשים נפגעות אלימות במשפחה וילדיהן

  • מסגרת חוץ-ביתית לאנשים עם מוגבלות

  • מסגרת רווחה המיועדת למתן טיפול בקטינים, אנשים עם מוגבלות או אזרחים ותיקים, שאינה כוללת לינת לילה

  • מוסד לטיפול במשתמשים בסמים

  • מסגרת המספקת קורת גג זמנית או ממושכת או מספקת הגנה, הזנה, טיפול וסיוע בעבור אנשים חסרי קורת גג, אנשים חסרי עורף משפחתי, אנשים המתמודדים עם התמכרויות או אוכלוסיות בזנות

   3. מקום ציבורי או עסקי מבין אלה, אם הוא פועל בדרך של פתיחתו לציבור:

 • אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום שמתקיים בו אירוע או שמחה

 • מועדון או דיסקוטק. "מועדון" – מקום שמתקיים בו אירוע, לרבות מופע בידור ואומנות, שאינו בהושבה בלבד ושכולל הגשה או מכירה של מזון

 • מקום לעריכת כנסים או תערוכות

 • מכון כושר, סטודיו, בריכת שחייה המצויה במבנה, וקאנטרי קלאב למעט בריכת שחייה הנמצאת בו ושאינה מצויה במבנה

 • אזור הישיבה בבית אוכל, לרבות בר או פאב

 • בית מלון

 • מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות, בנוכחות קהל, כולל הקרנת סרט, הצגה או מופעי מוזיקה, מחול או בידור

 • מוזאון

 • ספרייה

 • אטרקציה, ובכלל זה פארק שעשועים, פארק מים, משחקייה (ג'ימבורי), אך למעט גן לאומי ושמורת טבע. כל זאת, בלבד שלא תופעל בהם אטרקציה אחרת.

נבקש להזכירכם:

 1. הוראות "התו הסגול" (שפורטו בעדכוננו הקודמים) אינן בתוקף.

 2. בהתאם לפרסומנו מיום 27.6.2021, החובה לעטות מסיכות בעת שהייה בכל מקום שאינו פתוח (מלבד מקום המגורים) עדיין בתוקף. בהתאם, חלה חובת עטית מסיכה במקומות עבודה, פרט למקרים הבאים:

 • עובד השוהה בתא עבודה בחלל פתוח, אם גובה המחיצה אשר מפרידה בינו לבין עובדים אחרים באותו חלל הוא מטר ועשרים סנטימטרים לפחות, ובלבד שהעובד שאינו עוטה מסיכה יושב;

 • שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום עבודה ובלבד שיישמר ביניהם מרחק של 2 מטרים לפחות.

תוקף התקנות מיום 5.10.2021 ועד ליום 19.10.2021.

 

הפניות: תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים), התשפ"ב-2021

חידוש מגבלות - עדכון נכון ליום 27.6.2021

החל מיום 25.6.2021, חלה החובה לעטות מסיכות בעת שהייה בכל מקום שאינו שטח פתוח (מלבד במקום המגורים). בהתאם, חלה חובת עטיית מסיכה במקומות עבודה (חובה אשר בוטלה ביום 15.6.2021) זאת פרט לחריגים המפורטים מטה.
 

החובה לעטיית מסיכה, אינה חלה במקרים הבאים:

 1. קטין מתחת לגיל 7;

 2. אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי או שנמנעת ממנו עקב מוגבלותו האמורה, האפשרות לכסות את הפה ואת האף;

 3. אדם השוהה במקום סגור או מופרד בלא אדם נוסף, או אדם השוהה במקום כאמור עם אנשים הגרים באותו מקום אתו, לרבות שהייה בכלי רכב, במבנה, בחדר במבנה, בחלק ממבנה הכולל מחיצה בגובה של שני מטרים לפחות אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים הנמצאים באותו מבנה, או בתא עבודה בחלל פתוח, אם גובה המחיצה אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים באותו חלל הוא מטר ועשרים סנטימטרים לפחות, ובלבד שהאדם שלא עוטה מסיכה יושב;

 4. משתתף בשידור באמצעי תקשורת שנדרש לדבר בשידור, ובלבד שהוא נמצא, ככל האפשר, במרחק של 2 מטרים לפחות מאדם אחר;

 5. שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום עבודה ובלבד שיישמר ביניהם מרחק של 2 מטרים לפחות;

 6. אדם המבצע פעילות ספורט.

מגבלות על פעילות מקומות עבודה - עדכון נכון ליום 18.52021

ביום 12.5.2021 פורסם תיקון לתקנות הגבלות הפעילות במקומות העבודה להתמודדות עם נגיף הקורונה, המחיל הקלות ושינויים שייכנסו לתוקף החל מיום 13.5.2021 (להלן: "התיקון"). תוקפן של התקנות, בשלב זה, הינו עד ליום 8.6.2021.

 

החל ממועד התיקון, יחולו הקלות משמעותיות בתנאי "התו הסגול" במקומות עבודה. ההוראות שימשיכו לחול לעניין הכללים שעל מעסיק לשמור במקום העבודה הינן כדלקמן בלבד: ​

 • שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, ככל האפשר.

 • בכניסה למעליות יוצב שלט המנחה כי מספר הנוסעים המקסימלי יהיה חצי מהמספר המרבי המותר לפי הוראות היצרן (אלא אם הנוסעים גרים באותו מקום).

 • המעסיק ינחה את עובדיו על שמירה קפדנית של כללי ההיגיינה ושטיפת הידיים.

 • המעסיק יידע את העובדים בדבר החובה לעטות מסיכה במקום העבודה.

 • נקבע כי ניתן לקיים פגישות מקצועיות, לרבות בהשתתפות מי שאינם עובדים, בכפוף למגבלות בדבר התקהלות מותרת בציבור (בהתאם להוראות סעיף 4 לתקנות הגבלת פעילות - עד 500 משתתפים בשטח פתוח ועד 50 משתתפים במבנה, ואם מקום הפגישה כולל גם מבנה וגם שטח פתוח - עד 500 משתתפים).

תשומת לבכם, כי יתר ההוראות (שפורטו בעדכונינו הקודמים), אינן בתוקף יותר:

 • בוטלה הדרישה להקצאת ציוד משרדי אישי לכל עובד.

 • בוטלה הדרישה לשיבוץ עובדי משמרות במשמרות קבועות.

 • אין חובה לאפשר לעובדים לבצע את עבודתם מחוץ למקום העבודה ולקבוע מתכונת עבודה מתאימה, בכפוף לצרכי מקום העבודה וליכולת ליישם מתכונת זו.

 • בוטלו החובות ביחס לעבודה משרדית:

  • אין חובה כי עובד ישב בעמדה קבועה עם ציוד אישי קבוע;

  • בוטלה החובה לשמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם, אלא אם ישנה מחיצה המונעת העברת רסס בין אדם לאדם (הוראה זו לא חלה על מפעל למתן שירותים קיומיים ועל סוגי מקומות העבודה שבתוספת השנייה לתקנות).

  • בוטלו מגבלות בדבר פגישות מקצועיות שחלו עד היום (במקרים שלא ניתן לקיימן באמצעים דיגיטליים חלופיים; איסור הגשת מזון בישיבה; שמירה על מרחק/התקנת מחיצות). במקומן, נקבע כי ניתן לקיים פגישות מקצועיות, לרבות בהשתתפות מי שאינם עובדים, בכפוף למגבלות בדבר התקהלות מותרת בציבור (כאמור לעיל).

 

בנוסף, החל ממועד זה, ההוראות בדבר הפעלת חדרי אוכל, מכוני כושר וכנסים מקצועיים במקומות העבודה יהיו כדלקמן:

לכלל העובדים (ללא הבחנה בין בעלי תו ירוק או לא):

 • מעסיק יהיה רשאי לאפשר ישיבה בשטח פתוח בחדר אוכל המיועד לשימוש העובדים ובלבד שהשולחנות יוצבו במרחק שלא יפחת משני מטרים בין שולחן לשולחן.

 • תותר השתתפות בכנס מקצועי או השתלמות מקצועית בשטח פתוח שמקיים המעסיק לעובדיו, הכוללים הרצאות פנים אל פנים, למעט כנס או השתלמות מעשיים הדורשים השתתפות פעילה של העובדים, בכפוף לקביעת מנגנון ויסות המשתתפים, ולא יותר מ-500 משתתפים.

 • תותר פעילות עובדים במכון כושר או סטודיו במקום העבודה, בכפוף לשמירה על 2 מטרים בין המתקנים והמתאמנים; תיאום מראש של הנכנסים; שהייה של אדם אחד בלבד בג'קוזי בכל עת; שמירה על ניקוי וחיטוי; קביעת מנגנון ויסות המשתתפים ושמירה על יחס של אדם לכל 7 מ"ר. תשומת לבכם כי הוראה זו היתה בתוקף עד למועד זה, רק לבעלי תו ירוק

לעובדים בעלי תו ירוק:

 • ישיבה בחדר אוכל בחלל סגור לשימוש העובדים, ללא מגבלת תפוסה, בכפוף לשמירה על כללי הניקוי והחיטוי.

 • תותר השתתפות בכנס מקצועי או השתלמות מקצועית שמקיים המעסיק לעובדיו, הכוללים הרצאות פנים אל פנים, למעט כנס או השתלמות מעשיים הדורשים השתתפות פעילה של העובדים, ובלבד שתותר השתתפות בכנס גם באמצעי מקוון שיאפשר השתתפות עובדים מרחוק.

למעט הקלות ושינויים אלה, ימשיכו לחול ההוראות בדבר התנאים לשהיית עובדים במקומות עבודה, החלים על מעסיק בעל עשרה עובדים ומעלה, כמפורט להלן.

 

 1. מינוי ממונה ענייני קורונה שיהיה אחראי על קיומם של הכללים כמפורט להלן.

 2. יידוע העובדים לגבי הכללים באמצעות הצבת שילוט במקומות בולטים לעין במקום העבודה.

 3. מנהל מקום העבודה והממונה על ענייני הקורונה חתמו על הצהרה להתחייבותם למילוי ההוראות בענייני הקורונה (בנוסח המצורף מטה).

נוסח ההצהרה:

​התחייבות בדבר יישום הכללים הנדרשים בתקנה 4 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף-2020, שנערכה ונחתמה       ביום __________ בחודש ________ בשנת ________על ידי _________ ת"ז _________ המכהן כמנהל כללי / ממונה על ענייני קורונה (יש להקיף).

1.  אני מצהיר ומתחייב לעשות ככל האפשר כדי להבטיח כי במקום העבודה נשמרים כל הכללים המפורטים בתקנה 4 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף-2020 (להלן – הכללים).

2.  אני מודע לחובתי לעשות ככל האפשר כדי לקיים את הכללים ואת אכיפתם במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור.

3. ולראיה באתי על החתום: חתימה ____________________

הקלות בנוגע לפעילות מקומות עבודה – עדכון נכון ליום 18.3.202

ביום 16.3.2021 פורסם תיקון לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף-2020, המאפשר הקלות על הפעילות במקומות העבודה החל מיום 18.3.2021. זאת, בין היתר, בעקבות התחסנות האוכלוסייה והנפקת "תו ירוק" למתחסנים. תוקפן של התקנות, בשלב זה, הוא עד ליום 12.5.2021.

החל מכניסת התיקון לתוקף, תבוטל החובה למדידת חום בכניסה למקום העבודה וכן תבוטל ההוראה המגבילה אכילה ושתייה לחדרים האישיים של העובדים. בנוסף, מעסיק יהיה רשאי לאפשר ישיבה בשטח פתוח בחדר אוכל המיועד לשימוש העובדים, ובלבד שהשולחנות יוצבו במרחק שלא יפחת משני מטרים בין שולחן לשולחן.
 
כמו כן, מעסיק יהיה רשאי לאפשר שהיית עובדים במקום העבודה לצורך הפעולות המפורטות להלן, בכפוף לתנאים המפורטים לצדן, ובלבד שהעובדים יציגו בכניסה למקום הפעילות אישור "תו ירוק":

 • ישיבה בחדר אוכל בחלל סגור לשימוש העובדים, בכפוף למגבלת תפוסה של 75% או 100 עובדים לכל היותר, ובלבד שתתאפשר גם מתכונת של איסוף עצמי של מזון לכלל העובדים;

 • הפעלת מכון כושר או סטודיו במקום העבודה, בכפוף לכללים הבאים:

  • שמירת מרחק של 2 מטרים בין המכשירים והמתאמנים

  • כניסת העובדים למקום תיעשה בתיאום מראש ובכפוף למגבלת התפוסה המרבית, כפי שהיא מוגדרת בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת הפעילות והוראות נוספות), התש"ף-2020 (להלן: "תקנות הגבלת פעילות") (יחס של אדם לכל 7 מ"ר או 50 אנשים בשטח פתוח / 20 אנשים במבנה סגור, המקל מביניהם)

  • לא תתאפשר הפעלת ג'קוזי או סאונה במקום

 • השתתפות בכנס מקצועי או השתלמות מקצועית, שמקיים המעסיק לעובדיו, הכוללים הרצאות פנים אל פנים, למעט כנס או השתלמות מעשיים הדורשים השתתפות פעילה של העובדים, ובלבד שתותר השתתפות בכנס גם באמצעי מקוון שיאפשר השתתפות של עובדים מרחוק.המקום בו מתקיים הכנס או ההשתלמות יידרש לעמוד בכללים הקבועים בתקנות הגבלת פעילות, לרבות הכלל בדבר מגבלת התפוסה המרבית (יחס של אדם לכל 7 מ"ר או 50 אנשים בשטח פתוח / 20 אנשים במבנה סגור, המקל מביניהם).

יש לשים לב כי בהתאם להקלות הקבועות בתקנות כאמור, העובד מתבקש להציג בכניסה למקום הפעילות את אישור התו הירוק שלו, בדומה לחובה המוטלת כיום על אזרחים בכניסה למסעדות ומופעים.
 
למעט ההקלות האמורות, ימשיכו לחול הוראות "התו הסגול", בהתאם לפרסומנו מיום 10.2.2021, לרבות שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, הקצאת ציוד משרדי אישי (עכבר, מקלדת, טלפון וכיוצא בזה) לכל עובד או חיטוי הציוד בין שימוש של עובד לעובד אחר, שיבוץ קבוצות עובדים במשמרות קבועות ככל האפשר, חובת עטיית מסיכה וכיוצא בזה.
 
הפניות: תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס' 9), התשפ״א-2021

מגבלות על פעילות מקומות עבודה – עדכון מיום 8.3.2021

נוכח החלטת הממשלה בדבר פתיחת המשק, ברצוננו להבהיר, כי נכון להיום ההגבלות החלות על מקומות העבודה ממשיכות לחול ללא שינוי. זאת, בהתאם לתנאי "התו הסגול", כפי שפורסמו על ידנו, לרבות שמירה על הכללים הבאים:

 • מדידת חום של עובדים בכניסה למקום העבודה ואיסור כניסה למי שחומו מעל 38 מעלות. יודגש, כי

 • לא חלה חובת תשאול של העובדים הנכנסים למקום העבודה. חובה זו חלה רק לגבי מבקרים במקום ציבורי או עסקי שאינם עובדי המקום;

 • חובת עטיית מסכה מחוץ לחדרים הקבועים ובחדרים/שטחים בהם לא מותקנות מחיצות בין היושבים;

 • אכילה ושתייה, ככל הניתן, בחדרי העובדים;

 • שיבוץ עובדים במשמרות קבועות ככל האפשר;

 • קביעת מתכונת עבודה מתאימה לעובדים שביכולתם לבצע את עבודתם מהבית;

 • קביעת הנחיות בנוגע לשימוש במעלית והקצאת ציוד משרדי אישי לכל עובד;

 • קיום פגישות מקצועיות בהשתתפות של עד 50 אנשים ככל שלא ניתן לקיים את הישיבה באמצעי תקשורת דיגיטליים חלופיים ושמירה על מרחק של 2 מ' בין אדם לאדם ככל שלא קיימות מחיצות.

ההגבלות האמורות, ככל שלא יוארכו, הינן בתוקף עד ליום 17.3.2012.​

מגבלות על פעילות מקומות עבודה – עדכון מיום 9.2.2021

ביום 7.2.2021, בתום תקופת הסגר המהודק האחרון, פקע תוקפן של המגבלות המחמירות שחלו על מקומות עבודה במהלך תקופת הסגר, בהתאם לעדכוננו מיום 7.1.2021. בהתאם, החל מיום 7.2.2021, יחולו ההוראות כפי שהיו בתוקף טרם תחילת הסגר, מכוח תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף-2020, לפיהן מעסיק רשאי לאשר שהייה של עובדים במקום העבודה (ללא הגבלה על מספר העובדים), בכפוף לעמידה בתנאי "התו הסגול" בהתאם לפירוט להלן:

​1. מינוי ממונה ענייני קורונה שיהיה אחראי על קיומם של הכללים, כפי שמפורטים בהמשך

2. יידוע העובדים לגבי הכללים באמצעות הצבת שילוט במקומות בולטים לעין במקום העבודה

3. חתימה של הממונה על ענייני הקורונה ומנכ"ל המעסיק על הצהרה להתחייבותם למילוי ההוראות בענייני הקורונה

​מעסיק יעשה ככל האפשר כדי להבטיח כי במקום העבודה נשמרים הכללים הבאים ("הכללים"):

 • שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, ככל האפשר. מובהר, כי חובה זו לא תחול על מפעל למתן שירותים קיומיים, על מסגרות רווחה מסוימות ועל מקומות עבודה באחד מהתחומים המפורטים בתוספת השנייה לתקנות בהתאם לטבלה מעדכוננו הקודם מיום 8.1.2021.

 • הקצאת ציוד משרדי אישי (עכבר, מקלדת, טלפון וכיוצא בזה) לכל עובד. אם לא ניתן להקצות ציוד אישי לכל עובד יש לחטא את הציוד בין שימוש של עובד לעובד אחר

 • מקומות בהם עובדים במתכונת משמרות – שיבוץ קבוצות עובדים במשמרות קבועות ככל האפשר

 • מדידת חום באמצעי שאינו פולשני בכניסה למקום העבודה (לא תותר כניסת עובדים עם חום גוף מעל 38 מעלות)

 • אכילה ושתייה יתבצעו, ככל האפשר, בחדרו האישי של העובד

 • מעסיק יקבע אם ישנם עובדים שביכולתם לבצע את עבודתם מחוץ למקום העבודה ויקבע עבורם מתכונת עבודה מתאימה, בכפוף לצרכי מקום העבודה וליכולת ליישם מתכונת זו

 • בכניסה למעליות יוצב שלט המנחה כי מספר הנוסעים המקסימלי יהיה חצי מהמספר המרבי המותר לפי הוראות היצרן (אלא אם הנוסעים גרים באותו מקום)

 • המעסיק ינחה את עובדיו על שמירה קפדנית של כללי ההיגיינה ושטיפת הידיים

 • המעסיק יידע את העובדים בדבר החובה לעטות מסיכה במקום העבודה

 • בעבודה משרדית:

-עובד ישב בעמדה קבועה, ככל האפשר, עם ציוד אישי קבוע

-בכל חדר יישמר מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם, אלא אם ישנה מחיצה המונעת העברת רסס בין אדם לאדם (הוראה זו לא חלה על מפעל למתן שירותים קיומיים ועל סוגי מקומות העבודה שבתוספת השנייה לתקנות).

-ניתן לקיים פגישות מקצועיות בהשתתפות של עד 50 אנשים (כולל עובדים) בתנאים הבאים בלבד:​

 • המעסיק או הממונה על ענייני הקורונה קבע שלא ניתן לקיים את הישיבה באמצעי תקשורת דיגיטליים חלופיים

 • במהלך הישיבה יישמר מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם או שקיימת מחיצה מתאימה למניעת העברת רסס

 • לא יוגש אוכל למשתתפים

לתשומת לבכם, קבלת קהל במקומות העבודה תתאפשר:

במקומות עבודה ציבוריים (משרדים ממשלתיים, יחידות סמך ורשויות מקומיות) – אך ורק לשם קבלת שירות שלא ניתן לספקו בדרך אחרת או לצורך מתן שירות חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק ובאופן מקוון או טלפוני, ובלבד שהמנהל ישתכנע כי אי-מתן שירות כאמור עלול לפגוע בציבור או במשק;

במקומות עבודה אחרים (אשר פורטו בטבלה בעדכוננו הקודם מיום 7.1.2021) – לשם מתן שירות חיוני לציבור שלא ניתן לספקו מרחוק או מתן שירות חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק, באופן מקוון או טלפוני.

הגבלות על מקומות עבודה ("סגר מהודק") החל מיום 8 בינואר 2021

ביום 7.1.2021 הותקנו תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הידוק הגבלות), התשפ"א-2021 (להלן: "הוראת השעה")[1].

בהתאם להוראת השעה, בתקופה שמיום 8.1.2021 (חמישי בחצות) ועד ליום 5.2.2021 (להלן: "תקופת הסגר"), יחולו מגבלות מחמירות על פתיחת מקומות העבודה במשק, תוך צמצום הפעילות למקומות עבודה ספציפיים שיוכלו לפעול במהלך תקופה זו, וקביעת מגבלות כמותיות באשר למספר העובדים שיוכלו להגיע למקום העבודה.

נבהיר כי האיסור בתקנות חל על המעסיק ואוסר עליו לאפשר הגעת עובד למקום עבודה אלא אם הפעלתו הותרה בתקנות.

עוד נבהיר כי האיסורים בהוראת השעה ביחס לפעילות מקומות עבודה בתקופת הסגר, חלים גם על מי שמעסיק עד 10 עובדים.

בדומה להנחיות כפי שהיו בסגר השני שהוטל בחגי תשרי, מקומות העבודה אשר יוכלו לפעול במהלך תקופת הסגר, הם אלה בלבד:

 1. מקום עבודה באחד מהתחומים המפורטים בתוספת השנייה לתקנות  – ובלבד שהעובדים הכרחיים לשם אספקת המוצר או השירות (טבלה המפרטת את כלל התחומים וחריגיהם מצורפת בסוף מסמך זה. תשומת לבכם כי נוספו לטבלה גם פעילות של עורכי דין במקרים מסוימים, וכן עבודת עובד בוועדות הבחירות המרכזית בתנאים ספציפיים).

 2. מפעל למתן שירותים קיומיים, כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת-חירום, התשכ"ז-1967; (הכוונה לשירותים של תשתית חיונית כגון מים, חשמל ובריאות שממילא מוחרגים מתחולת ההגבלות כפי שיפורט להלן; אין הכוונה למי שאושר כמפעל חיוני).

 3. תעשיות ביטחוניות (אלתא, תע"א, רפא"ל, אלביט, המ"מ, תומר וחברות בנות שלהם) ומפעל תומך ביטחון[1]  – עד 60% ממצבת העובדים.

 4. מפעל בעל היתר מיוחד מאת משרד העבודה, להעסקת עובדים בשעות המנוחה השבועית שניתן כדי שלא לפגוע בתהליך העבודה – עד למספר העובדים שהותרו בהיתר, או 30% ממצבת העובדים, לפי הגבוה מבניהם;

 5. מקום עבודה העוסק בעבודות בינוי או בעבודות תשתית[2], שאינן כוללות התקהלות במבנה סגור  - 100% ממצבת העובדים;

 6. משרד ממשלתי, רשות מקומית, מועצה דתית ומוסד להשכלה גבוהה שתחומי פעילותם אינם מפורטים בתוספת השנייה – יוכלו לעבוד במתכונת חירום כפי שיורה הממונה, בהיקף כוח האדם המזערי הדרוש לצורך הבטחת אספקת שירותים חיוניים;

 7. חברה העומדת בתנאים 1 ו-2 להגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" בסעיף 51כד לחוק לעידוד השקעות הון – לשם תחזוקה ותפעול של מערכות החברה;

 8. כל עובד של מקום עבודה שהותרה פעילותו לפי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) התש"ף-2020, או מכוח תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך), התש"ף-2020, כגון: מקומות שעיקר עיסוקם מכירת מזון, מוצרי היגיינה, חנויות למכירת מכשירי חשמל חיוניים לבית, חנויות למכירת מוצרים הדרושים לתיקונים חיוניים ותחזוקת מערכות תשתית של הבית וכן בתי מרקחת, מכבסות, מעבדות לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, מכוני אופטיקה ועוד.

 9. כל מעסיק, אם כניסת עובד נדרשת לשם תחזוקת המקום או לשם תיקון ליקוי הנדרשים בדחיפות לשם שמירה על שלמות מקום העבודה, שמירה על המקום, ביצוע משלוחים, תשלומי שכר או כל עובד אחר שהגעתו הכרחית להמשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה, וכן הגעה למקום העבודה לשם לקיחת ציוד או ביצוע עבודות לצורך מתן שירות חיוני אצל לקוח, לרבות קיום היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית.

 10. בנוסף, תותר הגעת עובד לשמירה או טיפול בילדים בביתם, או לטיפול בילדים ממשפחה גרעינית אחת בביתו.

יצוין, כי פתיחת/הפעלת מקום עבודה שאינו כלול בתקנות מהווה עבירה פלילית, שהעונש הצפוי בגינה הוא קנס.

כתנאי לפתיחתם, מקומות העבודה שפורטו לעיל אשר מעסיקים מעל 10 עובדים יידרשו להמשיך לעמוד בתנאים שחלו עד כה במקום העבודה: ​

 • מינוי ממונה ענייני קורונה שיהיה אחראי על קיומם של הכללים כמפורט להלן.

 • יידע את העובדים לגבי הכללים באמצעות הצבת שילוט במקומות בולטים לעין במקום העבודה.

 • מנהל מקום העבודה והממונה על ענייני הקורונה יחתמו על הצהרה להתחייבותם למילוי ההוראות בענייני הקורונה.

כמו כן, על המעסיק לעשות ככל האפשר כדי להבטיח כי במקום העבודה נשמרים כללים אלה ("הכללים"):

 • שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, ככל האפשר.

 • הקצאת ציוד משרדי אישי (עכבר, מקלדת, טלפון וכיוצא בזה) לכל עובד. אם לא ניתן להקצות ציוד אישי לכל עובד יש לחטא את הציוד בין שימוש של עובד לעובד אחר.

 • במקומות בהם עובדים במתכונת משמרות – שיבוץ קבוצות עובדים במשמרות קבועות ככל האפשר.

 • מדידת חום באמצעי שאינו פולשני בכניסה למקום העבודה (לא תותר כניסת עובדים עם חום גוף מעל 38 מעלות). אכילה ושתייה תתבצע, ככל האפשר, בחדרו האישי של העובד.

 • מעסיק יקבע האם ישנם עובדים אשר ביכולתם לבצע את עבודתם מחוץ למקום העבודה ויקבע עבורם מתכונת עבודה מתאימה, בכפוף לצרכי מקום העבודה וליכולת ליישם מתכונת זו.

 • בכניסה למעליות יוצב שלט המנחה כי מספר הנוסעים המקסימלי יהיה חצי מהמספר המרבי המותר לפי הוראות היצרן (אלא אם הנוסעים גרים באותו מקום).

 • המעסיק ינחה את עובדיו על שמירה קפדנית של כללי ההיגיינה ושטיפת הידיים.

 • המעסיק יידע את העובדים בדבר החובה לעטות מסיכה במקום העבודה.

 • בעבודה משרדית:

- עובד ישב בעמדה קבוע, ככל האפשר, עם ציוד אישי קבוע.

- בכל חדר יישמר מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם, אלא אם ישנה מחיצה המונעת העברת רסס בין  אדם לאדם (הוראה זו לא חלה על מפעל למתן שירותים קיומיים ועל סוגי מקומות העבודה שבתוספת השנייה לתקנות).

- ניתן לקיים פגישות מקצועיות בהשתתפות של עד 10 אנשים (כולל עובדים) בתנאים הבאים בלבד:

 • ​המעסיק או הממונה על ענייני הקורונה קבע שלא ניתן לקיים את הישיבה באמצעי תקשורת דיגיטליים חלופיים.

 • במהלך הישיבה יישמר מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם או שקיימת מחיצה מתאימה למניעת העברת רסס.

 • לא יוגש אוכל למשתתפים.​

[1] הנוסח כפי שאושר בהחלטת ממשלה. התקנות טרם פורסמו ברשומות שכן הן טעונות אישור ועדת חוק חוקה ומשפט של הכנסת. ככל שיחול שינוי בנוסח התקנות לאחר פרסומן, נעדכן.

[2] "מפעל תומך ביטחון" - מקום עבודה שאינו תעשייה ביטחונית המספק שירותים או מוצרים הדרושים לצורך המשך פעילותם התקינה של גופי ביטחון הבאים: משרד הביטחון יחידות הסמך שלו; הוועדה לאנרגיה אטומית; המטה לביטחון לאומי; צה"ל; המוסד; השב"כ; משטרת ישראל; שב"ס; כבאות והצלה והרשות להגנת עדים.

[3] לעניין זה:

"עבודות בינוי" לרבות פיתוח, בינוי ותחזוקה של שטחים ציבוריים ושל תשתיות הנוגעות למבנה ולשטחים ציבוריים;

"עבודות תשתית" – פעילות פיתוח, תחוקה ובינוי של תשתיות תחבורה, אנרגיה, תקשורת, מי וביוב.

התוספת השנייה לתקנות

פירוט כלל התחומים אשר פתיחת מקומות העבודה בהם מותרת (בהתאם למגבלות לעיל):

הגבלות על מקומות עבודה - החל מיום 27 בדצמבר

ביום 27.12.2020, פורסם תיקון מס' 5 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התשפ"א-2020 (להלן: "התקנות").

בהתאם לתיקון לתקנות, בתקופה שמיום 27.12.2020 בשעה 17:00 ועד ליום 9.1.2021 (להלן: "תקופת הסגר"), יחולו מגבלות על פתיחת מקומות העבודה במשק.

מעסיק לא יאפשר שהייה בו זמנית של מעל לעשרה עובדים או יותר מ-50% ממצבת העובדים במקום עבודה, לפי הגבוה מביניהם, בכפוף להמשך שמירה על כללי התו הסגול (כפי שיפורטו להלן).

כמו בסגר הקודם, מגבלה זו אינה חלה על מקומות העבודה הבאים, בכפוף לתנאים המפורטים:

 1. מקום עבודה באחד מהתחומים המפורטים בתוספת השנייה לתקנות  – ובלבד שהעובדים הכרחיים לשם אספקת המוצר או השירות (טבלה המפרטת את כלל התחומים וחריגיהם מצורפת בהמשך).

 2. מפעל למתן שירותים קיומיים, כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת-חירום, התשכ"ז-1967.

 3. מפעל בעל היתר מיוחד מאת משרד העבודה, להעסקת עובדים בשעות המנוחה השבועית שניתן כדי שלא לפגוע בתהליך העבודה – עד למספר העובדים שהותרו בהיתר, או 50% ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם;

 4. מקום עבודה העוסק בעבודות בינוי או בעבודות תשתית[1], שאינן כוללות התקהלות במבנה סגור  - 100% ממצבת העובדים;

 5. משרד ממשלתי, רשות מקומית, מועצה דתית ומוסד להשכלה גבוהה שתחומי פעילותם אינם מפורטים בתוספת השנייה – יוכלו לעבוד בהיקף שמעבר למגבלה הכמותית שצוינה לעיל, ככל שהדבר יידרש לצורך הבטחת פעילותו החיונית של הגוף ובכפוף להוראת הממונה;

 6. תעשיות ביטחוניות (אלתא, תע"א, רפא"ל, אלביט, המ"מ, תומר וחברות בנות שלהם) ומפעל תומך ביטחון[2]עד 60% ממצבת העובדים.

 7. כל עובד של מקום עבודה שהותרה פעילותו לפי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), התש"ף-2020 ותקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך), התש"ף-2020.[3]

יצוין, כי התרת כניסה או שהייה של עובדים למקום העבודה בכמות שעולה על המכסה שנקבעה בתקנות על ידי המעסיק, מהווה עבירה פלילית, שהעונש הצפוי בגינה הוא קנס.

כתנאי לפתיחתם, מקומות העבודה שפורטו לעיל יידרשו להמשיך לעמוד בתנאים שחלו עד כה במקום העבודה: ​

 • מינוי ממונה ענייני קורונה שיהיה אחראי על קיומם של הכללים כמפורט להלן.

 • יידוע העובדים לגבי הכללים באמצעות הצבת שילוט במקומות בולטים לעין במקום העבודה.

 • מנהל מקום העבודה והממונה על ענייני הקורונה יחתמו על הצהרה להתחייבותם למילוי ההוראות בענייני הקורונה.

 

​כמו כן, על המעסיק לעשות ככל האפשר כדי להבטיח כי במקום העבודה נשמרים כללים אלה ("הכללים"):​

 • שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, ככל האפשר.

 • הקצאת ציוד משרדי אישי (עכבר, מקלדת, טלפון וכיוצא בזה) לכל עובד. אם לא ניתן להקצות ציוד אישי לכל עובד יש לחטא את הציוד בין שימוש של עובד לעובד אחר.

 • במקומות בהם עובדים במתכונת משמרות – שיבוץ קבוצות עובדים במשמרות קבועות ככל האפשר.

 • מדידת חום באמצעי שאינו פולשני בכניסה למקום העבודה (לא תותר כניסת עובדים עם חום גוף מעל 38 מעלות).

 • אכילה ושתייה תתבצע, ככל האפשר, בחדרו האישי של העובד.

 • מעסיק יקבע האם ישנם עובדים אשר ביכולתם לבצע את עבודתם מחוץ למקום העבודה ויקבע עבורם מתכונת עבודה מתאימה, בכפוף לצרכי מקום העבודה וליכולת ליישם מתכונת זו.

 • בכניסה למעליות יוצב שלט המנחה כי מספר הנוסעים המקסימלי יהיה חצי מהמספר המרבי המותר לפי הוראות היצרן (אלא אם הנוסעים גרים באותו מקום).

 • המעסיק ינחה את עובדיו על שמירה קפדנית של כללי ההיגיינה ושטיפת הידיים.

 • המעסיק יידע את העובדים בדבר החובה לעטות מסיכה במקום העבודה.

 • בעבודה משרדית:

ָָ-עובד ישב בעמדה קבועה, ככל האפשר, עם ציוד אישי קבוע.

-בכל חדר יישמר מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם, אלא אם ישנה מחיצה המונעת העברת רסס בין אדם לאדם.

-ניתן לקיים פגישות מקצועיות בהשתתפות של עד 50 אנשים (כולל עובדים) בתנאים הבאים בלבד:

 • ​המעסיק או הממונה על ענייני הקורונה קבע שלא ניתן לקיים את הישיבה באמצעי תקשורת דיגיטליים חלופיים.

 • במהלך הישיבה יישמר מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם או שקיימת מחיצה מתאימה למניעת העברת רסס.

 • לא יוגש אוכל למשתתפים.

​האמור חל על מי שמעסיק מעל עשרה עובדים בלבד.

 

[1] לעניין זה:

"עבודות בינוי" לרבות פיתוח, בינוי ותחזוקה של שטחים ציבוריים ושל תשתיות הנוגעות למבנה ולשטחים ציבוריים;

"עבודות תשתית" – פעילות פיתוח, תחוקה ובינוי של תשתיות תחבורה, אנרגיה, תקשורת, מים וביוב.

[2] "מפעל תומך ביטחון" -  מקומם עבודה שאינו תעשייה ביטחונית המספק שירותים או מוצרים הדרושים לצורך המשך פעילותם התקינה של גופי הביטחון הבאים: משרד הביטחון יחידות הסמך שלו; הוועדה לאנרגיה אטומית; המטה לביטחון לאומי; צה"ל; המוסד; השב"כ; משטרת ישראל; שב"ס; כבאות והצלה והרשות להגנת עדים.

[3] כגון: מסגרות רווחה, מקומות שעיקר עיסוקם מכירת מזון, מוצרי היגיינה, חנויות למכירת מכשירי חשמל חיוניים לבית, חנויות למכירת מוצרים הדרושים לתיקונים חיוניים ותחזוקת מערכות תשתית של הבית וכן בתי מרקחת, מכבסות, מעבדות לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, מכוני אופטיקה ועוד.

התוספת השנייה לתקנות

פירוט כלל התחומים אשר פתיחת מקומות העבודה בהם מותרת (בהתאם למגבלות לעיל):

כללים ביחס לפעילות בתי עסק - עדכון נכון ליום 1.11.2020

תיקון מס' 8 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), תש"ף-2020, קובע חובה על מקומות ציבוריים ובתי עסק, שעניינה רישום פרטי המבקרים בהם.

 

בהתאם לנוסח התקנות, בית עסק שהכניסה אליו נעשית בתיאום או בהזמנה מראש, או מותנית ברישום או בזיהוי בעת הכניסה אליו או במועד מוקדם יותר, יידרש לבצע רישום של מספרי הטלפון של המבקרים בבית העסק למטרת חקירה אפידמיולוגית, ככל שיהיה בכך צורך.

 

בנוסף לרישום של מספרי הטלפון, יידרש מפעיל בית העסק לשמור גם את שמות המבקרים ואת זמני ביקורם (כניסה ויציאה), וזאת למשך תקופה של 20 ימים. בחלוף 20 ימים ממועד שמירת הפרטים, יידרש מפעיל בית העסק למחוק את רשימותיו.

 

מחזיק בית העסק ימסור את רשימותיו לבקשת משרד הבריאות לשם ביצוע חקירה אפידמיולוגית בלבד, וכן ישמור את הרשימות ואת המידע בהן בסודיות, ולא יעשה בהן שימוש אלא למטרה זו.

 

כללים אלה לא יחולו על בית עסק שמעצם טיבו הכניסה אליו מתבצעת ללא תיאום או הזמנה מראש, ואינה מותנית ברישום או בזיהוי (בעת הכניסה לבית עסק, או לפני כן). עם זאת, במקרה של בית עסק שהכניסה אליו נעשית ללא תיאום או הזמנה מראש, אשר מתקיימת בו פעילות מרובת משתתפים בשהייה משותפת ממושכת – יחולו כללים אלה ביחס לפעילות הספציפית האמורה בלבד.

 

תוקפן של תקנות אלה עד ליום 6.3.2021

הגבלות על מקומות עבודה החל מיום 25 בספטמבר ("סגר"):  עדכון מיום 14.10.2020

ביום 25.9.2020, פורסם תיקון לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התשפ"א-2020 (להלן: "התקנות").
בהתאם לתקנות, בתקופה שמיום 25.9.2020 בשעה 14:00 ועד ליום 17.10.2020 (להלן: "תקופת הסגר"), יחולו מגבלות מחמירות על פתיחת מקומות העבודה במשק, תוך צמצום הפעילות למקומות עבודה ספציפיים שיוכלו לפעול במהלך תקופה זו, וקביעת מגבלות כמותיות באשר למספר העובדים שיוכלו להגיע למקום העבודה. 


נבהיר כי האיסור בתקנות חל על המעסיק ואוסר עליו לאפשר הגעת עובד למקום עבודה אלא אם הפעלתו הותרה בתקנות.


מקומות העבודה אשר יוכלו לפעול במהלך תקופת הסגר, הם אלה:
1.    מפעל למתן שירותים קיומיים, כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת-חירום, התשכ"ז-1967; (הכוונה לשירותים של תשתית חיונית כגון מים, חשמל ובריאות שממילא מוחרגים מתחולת ההגבלות כפי שיפורט להלן; אין הכוונה למי שאושר כמפעל חיוני).
2.    מקום עבודה באחד מהתחומים המפורטים בתוספת השנייה לתקנות  – תוך צמצום מצבת כח האדם לעובדים שהכרחיים לשם אספקת המוצר או השירות (טבלה המפרטת את כלל התחומים וחריגיהם מצורפת בסוף מסמך זה), לרבות:
2.1.    גופי הבריאות הממשלתיים.
2.2.    תומכי ענף הבניה והתשתיות.
2.3.    ספקי שירות של מערכות ליבה בנקאיות.
2.4.    מפעילי כספומטים.
2.5.    חברות ביטוח.
2.6.    גופים שונים הפועלים בתחום הפיננסי (בורסה, חברי בורסה, מסלקות, וכו').
2.7.    ייצור, יבוא, הובלה ואספקה של מזון ומשקאות.
2.8.    שינוע, אחסנה, הובלת מטענים ושירותי עמילות מכס.
2.9.    חקלאות לרבות משחטות והובלת תשומות חקלאיות.
2.10.    תחבורה.
2.11.    תקשורת לרבות שירותי גישה לאינטרנט, תקשורת נתונים, hosting, מיתוג.
2.12.    סיעוד.
2.13.    טכנאות מחשוב ותקשורת.
2.14.    ייצור הובלה ואספקה של מוצרי ניקיון, פארמה, טואלטיקה, תמרוקים והיגיינה אישית.
2.15.    שירותים בקשר להפעלת בחינות הבגרות.
2.16.    שירותי תחזוקת מבנים, ובכלל זה בטיחות, מעליות, אינסטלציה, חשמלאות, ניקיון ותברואה;
2.17.    אספקת שירותים ומוצרים בתחומים אלה: טכנאות, תקשורת, הגנת הסייבר ואבטחת מידע, מחשוב ובפרט שירותי תמיכה, תחזוקה, אחזקת בסיסי נתונים, דיגיטל ופיתוח, והכול ובלבד שלא ניתן לבצעם באמצעות גישה מרחוק;
2.18.    אבטחה ושמירה;
2.19.    מוקדי שירות טלפוניים;
2.20.    שירותים תומכים בחישוב, חילול ותשלום שכר;
2.21.    מעבדות מאושרות לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953;
2.22.    מעבדות מחקר שמחייבות נוכחות פיזית.


3.    תעשיות ביטחוניות (אלתא, תע"א, רפא"ל, אלביט, המ"מ, תומר וחברות בנות שלהם) לרבות חברות בנות וקשורות של אלה – עד 60% ממצבת העובדים.
4.    מפעל תומך ביטחון -  מקומות עבודה שאינם תעשייה ביטחונית המספקים שירותים או מוצרים הדרושים לצורך המשך פעילות התקינה של גופי ביטחון לרבות: משרד הביטחון יחידות הסמך שלו; הוועדה לאנרגיה אטומית; המטה לביטחון לאומי; צה"ל; המוסד; השב"כ; משטרת ישראל; שב"ס; כבאות והצלה – עד 60% ממצבת העובדים.
5.    מפעל בעל היתר מיוחד מאת משרד העבודה, להעסקת עובדים במהלך שעות המנוחה השבועית שניתן כדי שלא לפגוע בתהליך העבודה – עד למגבלה כמותית של מספר העובדים שהותרו בהיתר, או 30% ממצבת העובדים, לפי הגבוה מבניהם;
6.    מקום עבודה העוסק בעבודות בינוי או בעבודות תשתית , שאינן כוללות התקהלות במבנה סגור  - 100% ממצבת העובדים;
7.    משרד ממשלתי, רשות מקומית, מועצה דתית ומוסד להשכלה גבוהה – יוכלו לעבוד במתכונת חירום בלבד;
8.    חברה העומדת בתנאים 1 ו-2 להגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" לפי חוק לעידוד השקעות הון – לשם תחזוקה ותפעול של מערכות החברה;
9.    מקומות עבודה שפתיחתם הותרה במסגרת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות) התש"ף-2020, או מכוח תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך), התש"ף-2020, כגון: מקומות למתן טיפולי רפואה משלימה, מסגרות רווחה, גופים שמספקים שירותים סוציאליים חיוניים, מרכזים שיקומיים לאוכלוסיות בסיכון, מעונות יום שיקומיים ומרכזי קשר הורים-ילדים, מקומות שעיקר עיסוקם מכירת מזון, מוצרי היגיינה, מוצרים חיוניים לתחזוקת הבית, מוצרי תקשורת ומחשבים וכן בתי מרקחת, מכבסות, מעבדות לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים מכוני אופטיקה ועוד.
10.    כל מעסיק, אם כניסת עובד נדרשת לשם תחזוקת המקום או לשם תיקון ליקוי הנדרשים בדחיפות לשם שמירה על שלמות מקום העבודה, שמירה על המקום, ביצוע משלוחים, תשלומי שכר או כל עובד אחר שהגעתו הכרחית להמשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה, וכן הגעה למקום העבודה לשם לקיחת ציוד או ביצוע עבודות לצורך מתן שירות חיוני אצל לקוח, לרבות להבטחת היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית.
יצוין, כי פתיחת/הפעלת מקום עבודה שאינו כלול בתקנות הינה עבירה פלילית, שהעונש הצפוי בגינה הוא קנס.
עוד נבהיר כי בשים לב להגדרת מקום עבודה בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), תש"ף-2020 שמכוחו הותקנו התקנות, ביחס לעובדים המספקים שירותים או עבודות מטעם המעסיק אצל לקוח המוחרג מתחולת התקנות כמפורט לעיל, מקום העבודה ייחשב אתר הלקוח.
כתנאי לפתיחתם, מקומות העבודה שפורטו לעיל  אשר מעסיקים מעל 10 עובדים, יידרשו להמשיך לעמוד בתנאים שחלו עד כה במקום העבודה: 

•    מינוי ממונה ענייני קורונה שיהיה אחראי על קיומם של הכללים כמפורט להלן.
•    יידע את העובדים לגבי הכללים באמצעות הצבת שילוט במקומות בולטים לעין במקום העבודה.
•    מנהל מקום העבודה והממונה על ענייני הקורונה יחתמו על הצהרה להתחייבותם למילוי ההוראות בענייני הקורונה (מצורף נוסח ההצהרה מטה).

כמו כן, על המעסיק לעשות ככל האפשר כדי להבטיח כי במקום העבודה נשמרים כללים אלה ("הכללים"):


•    שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, ככל האפשר.
•    הקצאת ציוד משרדי אישי (עכבר, מקלדת, טלפון וכיוצא בזה) לכל עובד. אם לא ניתן להקצות ציוד אישי לכל עובד יש לחטא את הציוד בין שימוש של עובד לעובד אחר.
•    במקומות בהם עובדים במתכונת משמרות – שיבוץ קבוצות עובדים במשמרות קבועות ככל האפשר.
•    מדידת חום באמצעי שאינו פולשני בכניסה למקום העבודה (לא תותר כניסת עובדים עם חום גוף מעל 38 מעלות). בוטלה חובת תשאול העובדים הנכנסים למקום העבודה. חובה זו חלה אך ורק לגבי מבקרים במקום ציבורי או עסקי שאינם עובדי המקום.
•    אכילה ושתייה תתבצע, ככל האפשר, בחדרו האישי של העובד.
•    מעסיק יקבע האם ישנם עובדים אשר ביכולתם לבצע את עבודתם מחוץ למקום העבודה ויקבע עבורם מתכונת עבודה מתאימה, בכפוף לצרכי מקום העבודה וליכולת ליישם מתכונת זו.
•    בכניסה למעליות יוצב שלט המנחה כי מספר הנוסעים המקסימלי יהיה חצי מהמספר המרבי המותר לפי הוראות היצרן (אלא אם הנוסעים גרים באותו מקום).
•    המעסיק ינחה את עובדיו על שמירה קפדנית של כללי ההיגיינה ושטיפת הידיים.
•    המעסיק יידע את העובדים בדבר החובה לעטות מסיכה במקום העבודה.
•    בעבודה משרדית:
o    עובד ישב בעמדה קבוע, ככל האפשר, עם ציוד אישי קבוע.
o    בכל חדר יישמר מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם, אלא אם ישנה מחיצה המונעת העברת רסס בין אדם לאדם (הוראה זו לא חלה על מפעל למתן שירותים קיומיים ועל סוגי מקומות העבודה שבתוספת השנייה לתקנות).
o    ניתן לקיים פגישות מקצועיות בהשתתפות של עד 10 אנשים (כולל עובדים) בתנאים הבאים בלבד:

 • המעסיק או הממונה על ענייני הקורונה קבע שלא ניתן לקיים את הישיבה באמצעי תקשורת דיגיטליים חלופיים.

 • במהלך הישיבה יישמר מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם או שקיימת מחיצה מתאימה למניעת העברת רסס.

 • לא יוגש אוכל למשתתפים.

אנו עומדים לרשותכם כמו תמיד לכל שאלה או הבהרה.

בברכת גמר חתימה טובה וסגר מועיל,

נשיץ ברנדס אמיר ושות', עו"ד.
 

נוסח ההצהרה:

התחייבות בדבר יישום הכללים הנדרשים בתקנה 4 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף-2020, שנערכה ונחתמה       ביום       בחודש       בשנת       על ידי       ת"ז    המכהן כמנהל כללי / ממונה על ענייני קורונה (יש להקיף)

1.  אני מצהיר ומתחייב לעשות ככל האפשר כדי להבטיח כי במקום העבודה נשמרים כל הכללים המפורטים בתקנה 4 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף-2020 (להלן – הכללים).

2.  אני מודע לחובתי לעשות ככל האפשר כדי לקיים את הכללים ואת אכיפתם במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור.

3. ולראיה באתי על החתום:

 חתימה ____________________

התוספת השנייה לתקנות

פירוט כלל התחומים אשר פתיחת מקומות העבודה בהם מותרת (בהתאם למגבלות לעיל):

מהם כללי הפעילות במקומות העבודה במהלך הסגר הקרוב? עדכון מיום 18.9.2020

בהתאם לתקנות  סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס' 4), התש״ף-2020 שפורסמו היום 18.9.20, החל מהיום בצהרים מוטל סגר כללי על המשק, הכולל מגבלות על התנועה ועל פעילויות שונות במרחב הציבורי. 

 

לעניין פעילות מקומות העבודה במגזר הפרטי, המצב החוקי הקיים יישאר ללא שינוי, כך שמקומות העבודה ימשיכו לפעול בהתאם להוראות התו הסגול, בכפוף לכך שבישיבות מקצועיות במקומות העבודה ישתתפו עד 10 אנשים (כולל אורחים).

 

יציאת עובדים מהבית למקום העבודה וחזרה מותרת ללא הגבלה.

מה קובעות התקנות החדשות בעניין פעילות במקומות עבודה? עדכון מיום 12.8.2020

    

                                                                                          

ביום 10.8.2020 פורסמו תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף-2020, המחליפות את החוק והתקנות הקודמים. התקנות תקפות עד ליום 28.2.2021 ההוראות המפורטות להלן יחולו על מי שמעסיק מעל 10 עובדים. (להלן: "מעסיק").

מעסיק רשאי לאשר שהייה של עובדים במקום העבודה, בכפוף לקיומן של ההוראות הבאות:

1. מינוי ממונה ענייני קורונה שיהיה אחראי על קיומם של הכללים כמפורט להלן.

2. יידע את העובדים לגבי הכללים באמצעות הצבת שילוט במקומות בולטים לעין במקום העבודה.

3. מנהל מקום העבודה והממונה על ענייני הקורונה יחתמו על הצהרה להתחייבותם למילוי ההוראות בענייני הקורונה (בנוסח המצורף מטה).

1.      מעסיק יעשה ככל האפשר כדי להבטיח כי במקום העבודה נשמרים כללים אלה ("הכללים"):

2.       שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, ככל האפשר.

3.      הקצאת ציוד משרדי אישי (עכבר, מקלדת, טלפון וכיוצא בזה) לכל עובד. אם לא ניתן להקצות ציוד אישי לכל עובד יש לחטא את הציוד בין שימוש של עובד לעובד אחר.

4.      במקומות בהם עובדים במתכונת משמרות – שיבוץ קבוצות עובדים במשמרות קבועות ככל האפשר.

5.      מדידת חום באמצעי שאינו פולשני בכניסה למקום העבודה (לא תותר כניסת עובדים עם חום גוף מעל 38 מעלות). בוטלה חובת תשאול העובדים הנכנסים למקום העבודה. חובה זו חלה אך ורק לגבי מבקרים במקום ציבורי או עסקי שאינם עובדי המקום.

6.      אכילה ושתייה תתבצע, ככל האפשר, בחדרו האישי של העובד.

7.      מעסיק יקבע האם ישנם עובדים אשר ביכולתם לבצע את עבודתם מחוץ למקום העבודה ויקבע עבורם מתכונת עבודה מתאימה, בכפוף לצרכי מקום העבודה וליכולת ליישם מתכונת זו.

8.      בכניסה למעליות יוצב שלט המנחה כי מספר הנוסעים המקסימלי יהיה חצי מהמספר המרבי המותר לפי הוראות היצרן (אלא אם הנוסעים גרים באותו מקום).

9.      המעסיק ינחה את עובדיו על שמירה קפדנית של כללי ההיגיינה ושטיפת הידיים.

10.  המעסיק יידע את העובדים בדבר החובה לעטות מסיכה במקום העבודה.

11.  בעבודה משרדית:

 • עובד ישב בעמדה קבוע, ככל האפשר, עם ציוד אישי קבוע.

 • בכל חדר יישמר מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם, אלא אם ישנה מחיצה המונעת העברת רסס בין אדם לאדם (הוראה זו לא חלה על מפעל למתן שירותים קיומיים ועל סוגי מקומות העבודה שבתוספת השנייה לתקנות).

 • ניתן לקיים פגישות מקצועיות בהשתתפות של עד 50 אנשים (כולל עובדים) בתנאים הבאים בלבד:

·         המעסיק או הממונה על ענייני הקורונה קבע שלא ניתן לקיים את הישיבה באמצעי תקשורת דיגיטליים חלופיים.

·         במהלך הישיבה יישמר מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם או שקיימת מחיצה מתאימה למניעת העברת רסס.

·         לא יוגש אוכל למשתתפים.

נוסח ההצהרה:

תוספת ראשונה

(תקנה 3(3))

התחייבות בדבר יישום הכללים הנדרשים בתקנה 4 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף-2020, שנערכה ונחתמה       ביום       בחודש       בשנת       על ידי       ת"ז    המכהן כמנהל כללי / ממונה על ענייני קורונה (יש להקיף)

1.  אני מצהיר ומתחייב לעשות ככל האפשר כדי להבטיח כי במקום העבודה נשמרים כל הכללים המפורטים בתקנה 4 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף-2020 (להלן – הכללים).

2.  אני מודע לחובתי לעשות ככל האפשר כדי לקיים את הכללים ואת אכיפתם במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור.

3. ולראיה באתי על החתום:

 

חתימה ____________________

הגבלה על מקומות עבודה - עדכון מיום 23.6.2020

ביום 23 ביוני, 2020, נכנס לתוקפו החוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020. החוק מאריך את תקנות הקורונה בנושא הגבלת עובדים במקום העבודה, עד ליום 6.8.2020. מבחינה מהותית, לא נערך שינוי במגבלות על מספר העובדים במקום העבודה. כלומר, אותן מגבלות פעילות שהיו בתוקפן ממשיכות לחול (עד 10 עובדים או עד 30% מהעובדים, לפי הגבוה, בכפוף לחריגי מקומות עבודה חיוניים, או עבודה לפי התו הסגול).

הגבלה על מקומות עבודה - עדכון מיום 4.6.2020

ביום 4.6.2020 פורסם תיקון נוסף  (מס' 9) לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה בשל התפרצות נגיף הקורונה החדש), התש"ף – 2020 ("תקנות הגבלת עבודה"). 

א. התיקון האריך את תוקפן של התקנות בנוסחן הקודם (מיום 26.5.2020), זאת עד ליום 22.6.2020.

ב. בנוסף, עודכן אחד התנאים לקיום עבודה משרדית המתקיימת בעסקים המקיימים את תנאי "תו סגול" (עסקים העומדים בתנאים הנקובים בתקנות לקיום פעילות עם מספר עובדים העולה על 30%, ללא תקרה וללא הבחנה בין עובדים חיוניים יותר או פחות):

 

 1. בהתאם לנוסח הקודם של התקנות, נדרש כי "כל עובד יבצע את עבודתו בחדר קבוע". חלף הוראה זו, כעת עודכן כי עובד ישב, ככל האפשר, בעמדת עבודה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע; וכי אם לא ניתן לספק לעובד עמדת עבודה קבועה כאמור, עמדת העבודה והציוד האישי שבה יעברו חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם.

 2. אין כל שינוי ביחס לשני התנאים הנוספים הנדרשים לקיום עבודה משרדית כאמור, כתוקפן לפני תיקון מס' 9, קרי:

 

 • דרישה לקיום מרחק של 2 מ' בין עובד לעובד, אלא אם בין העובדים קיימת מחיצה. בחדר שבו מותקנים ספרינקלרים או גלאי עשן, גובה המחיצה יהיה עד למרחק של 50 ס"מ לפחות מהתקרה. אם גובה המחיצה הוא 1.20 העובדים פטורים מחבישת מסכה כשהם יושבים. 

 • ניתן לקיים פגישות מקצועיות בהיקף של עד 50 משתתפים (במקום 8 משתתפים לפי התיקון הקודם), בתנאי שיישמר מרחק של 2 מ' בין הנוכחים.

הגבלה על מקומות עבודה – מעודכן ליום 7.6.2020

1.    במגזר הפרטי ניתן להעלות את מספר העובדים המירבי הנמצא בו זמנית במקום העבודה מעבר ל- 30% ללא תקרה וללא הבחנה בין עובדים חיוניים יותר או פחות, בהתקיים כל התנאים הבאים ["התו הסגול"]


1.1.    מונה ממונה על ענייני קורונה במקום העבודה. הממונה אחראי על שמירת הכללים המאפשרים הגדלת מספר העובדים המפורטים להלן.


1.2.    המעסיק יידע את העובדים לגבי הכללים המפורטים להלן באמצעות שילוט המוצב במקום בולט.


1.3.    המנכ"ל והממונה על ענייני קורונה חתמו על התחייבות בנוסח המפורסם באתר משרד הכלכלה והתעשייה.


1.4.    חלה חובה לתשאל כל מי שנכנס למקום העבודה: (1)  האם אתה משתעל; (2) האם חום גופך 38 מעלות ומעלה או שהיה לך חום כאמור בשבוע האחרון; (3) האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים. לא תותר כניסתו של אדם שלא השיב בשלילה על כל השאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת. 


1.5.    תבוצע מדידת חום בכניסה למקום העבודה. לא תותר כניסה של אדם שחומו 38 מעלות ומעלה.


1.6.    לעובדים היכולים לעבוד מרחוק, יתאפשר לעבוד מרחוק על פי שיקול דעת המעסיק, זאת בכפוף לצורכי העבודה ויכולתו של המעסיק ליישם את מתכונת העבודה מרחוק.  


1.7.    שמירת מרחק של 2 מ' בין אדם לאדם ואם לא ניתן - על המעסיק לדאוג לאמצעים אחרים למניעת הדבקה.


1.8.    אכילה או שתייה תתבצע, ככל האפשר, בחדרו הקבוע של העובד.


1.9.    כל עובד יעבוד ככל הניתן מול ספקים קבועים.


1.10.    העובדים יחבשו מסכה (הכוונה לכיסוי האף והפה בבד, מסכה ייעודית או מסכה ביתית לפי הנחיות משרד הבריאות) למעט: (1) עובד הנמצא לבד בחדר (2) עובד הנמצא בחלל עבודה פתוח בתנאי שקיימות בו מחיצות בגובה 1.20 מ' לפחות ובתנאי שהעובד שלא עוטה מסכה יושב. (3) שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד, ובתנאי שישמר מרחק של לפחות 2 מ' ביניהם. 


1.11.    המעסיק אחראי על קיום החובה לחבישת מסכה כמפורט לעיל. 


1.12.   בעבודה משרדית עובד ישב, ככל האפשר, בעמדת עבודה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע; וכי אם לא ניתן לספק לעובד עמדת עבודה קבועה כאמור, עמדת העבודה והציוד האישי שבה יעברו חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם בכל חדר יישמר מרחק של לפחות 2 מ' בין עובד לעובד, אלא אם ישנה מחיצה למניעת העברת רסס מאדם לאדם. במבנה בו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי או מערכת גילוי אש ועשן, תותקן המחיצה מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה.


1.13.    ניתן לקיים פגישות מקצועיות של עד 50 אנשים, ובלבד שישמר מרחק של לפחות 2 מ' מאדם לאדם. 


1.14.    מעסיק שמפעיל שירות הסעות למקום העבודה ישבץ ככל האפשר את אותה קבוצת עובדים יחד באותה הסעה בכל פעם.


1.15.    המעסיק ינהל רישום, רצוי ממוחשב של: (1) מספר הלקוחות והספקים השוהים מדי יום במקום העבודה; (2) מספר התשאולים כאמור לעיל (שאלון התסמינים); (3) מספר מדידות החום שביצע לנכנסים; (4) מספר האנשים שכניסתם נאסרה בעקבות שאלון התסמינים או מדידת החום.


1.16.    חל איסור על המעסיק לאפשר כניסה או שהייה במקום העבודה של עובד המפר את ההוראות

המפורטות לעיל. חל איסור על עובד אשר מעסיקו הודיע לו כי אינו עומד בתנאים לעיל להגיע למקום העבודה.


1.17.    בכל עת לא ישהו במקום העבודה לקוחות ביחס של יותר משני לקוחות לכל עובד הנותן שירות ללקוחות או שבכל עת לא ישהו במקום העבודה לקוחות ביחס העולה על אדם אחד לכל 7 מ"ר.


1.18.    אם קבעה הרשות המוסמכת במשרד הבריאות כי עובד של מעסיק שחלות עליו המגבלות לעניין היקף מספר העובדים במקום העבודה נדבק בנגיף במקום העבודה, היא תורה על סגירת מקום העבודה, כולו או חלקו (למשל אגף או סניף) לתקופת הבדיקה האפידמיולוגית, ולאחר מכן הוא ייפתח מחדש בכפוף להגבלות הרשות המוסמכת.  


2.    לא חל שינוי בנוגע לסוגי המעסיקים/פעילויות שהוחרגו מכוח תקנות הגבלת פעילות מהמגבלות הנוגעות למספר העובדים השוהים בו זמנית במקום העבודה המפורטות לעיל (כגון: שירותי בריאות, תקשורת, תחבורה וכיו"ב). מעסיקים אלה רשאים להמשיך ולהפעיל את מקומות העבודה ללא המגבלות המפורטות לעיל ובנוסף בוטלה הדרישה שמעסיק כזה יצמצם את מספר העובדים למספר הדרוש לצורך פעילותו החיונית. 


3.    כל מקום עבודה, לרבות מקום עבודה השומר על המגבלה על מספר העובדים של 10 עובדים או 30% ממצבת העובדים ומקום עבודה שפעילותו הוחרגה מהמגבלות על מספר העובדים המירבי לפי תקנות הגבלת עבודה, מחוייב לשמור על ההנחיות הבאות וזאת ללא קשר למספר העובדים שהוא מעסיק:


1.9.1    ביצוע שאלון התסמינים.
1.9.2    ביצוע מדידת חום.
1.9.3    שמירת מרחק של 2 מ'.
1.9.4    לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע, ככל האפשר, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי; ציוד בשימוש של

יותר מאדם אחד, יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם;.

1.9.5    הנחיית העובדים על כללי היגיינה כולל שטיפת ידיים.
1.9.6    עד 2 נוסעים במעלית. אולם, במקום עבודה המצוי במבנה של למעלה מחמש קומות, מספר

הנוסעים במעלית לא יהיה גדול ממחצית מספר הנוסעים המרבי המותר, אלא אם הנוסעים הם אנשים הגרים באותו המקום. באחריות המעסיק להציב שלט בכניסה למעלית לעניין מספר הנוסעים המותר. 
1.9.7    שמירה על ציוות קבוע בעבודת משמרות, ככל הניתן.
1.9.8    חובת חבישת מסכה כמפורט לעיל.

4.    תוקף הכללים הינו עד ליום 22.6.20. תוקף החובה לחבוש מסכות, עד ליום 30.6.20.
 

הליך לקבלת אישור מפעל חיוני

מפעל חיוני הינו גוף אשר הוכר ככזה על ידי שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. לאחר ההכרזה, השר יכול לקרוא בצו (מעין צו 8), לכל עובדי אותו מפעל להגיע לעבודה ובמקרה כאמור אותם עובדים ייחשבו כמגוייסי פנים. 

ההליך להכרזה כמפעל חיוני מוגדר להלן: 

 1. רשות כח אדם לשעת חירום אחראית על מזעור הפגיעה ברציפות התפקודית של המשק החיוני בהיבט של כח אדם, מכוח חוק שרות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967.

 2. כאמור לעיל, במסגרת החוק, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים רשאי להוציא צווי קריאה לשירות עבודה במצבי החירום. לצורך כך, השר מינה ועדה מייעצת לעניין קביעת מפעלים למתן שירותים קיומיים. הוועדה בוחנת האם יש להגדיר מפעל מסוים כמפעל חיוני. כיום, לאור המצב, הוועדה עובדת בהליך מקוצר יותר. 

 3. על פי בקשת רשות ייעודית (הרשות שאחראית על המבקש- ייקבע בשיחה עם המרחב הרלוונטי) ולאחר היוועצות משרד הביטחון או המשרד להגנת העורף עם המפקח הכללי על כוח אדם, ניתן להכריז על מפעל כחיוני לתקופה מוגבלת. 

 4. בכדי להכריז על מקום עבודתכם כמפעל חיוני, כך שיוכל להמשיך ולעבוד בשעת חירום, עליכם לבצע את הפעולות הבאות:

  1. התקשרות עם המרחב האחראי על מקום עבודתכם ברשות כח אדם לשעת חירום, בהתאם לרשימת הטלפונים מטה, לצורך בקשה לקבלת מעמד של מפעל חיוני.

  2. בכדי לבחון מהי הרשות הייעודית שתבחן את בקשתכם, תדרשו לענות על מספר שאלות לגבי עבודתכם השוטפת וקהל לקוחותיכם ולאחר מכן, רשות כח האדם תפנה אתכם לרשות שהיא מאמינה שרלוונטית. 

  3. במידה והרשות הייעודית תמליץ לאשר את בקשתכם, ולאחר היוועצות עם הועדה המייעצת, יהיה ניתן להכריז על מפעלכם כחיוני לתקופה מוגבלת.

image1.png

לשאלות נוספות, הנכם מוזמנים לפנות אלינו

bottom of page