top of page

 תכנון ובנייה

לשאלות בתחום, אנא צרו קשר עם עו"ד שמואל לכנר, שותף, ראש מחלקת נדל"ן במשרדנו - slechner@nblaw.com

האם יינתנו הקלות בנושא תכנון ובנייה נוכח משבר הקורונה?

ב25.3.2020 התפרסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה ותנאים למתן תעודת גמר), התש"ף-2020, אשר מאריכות את תוקפם של היתרי בנייה ופוטרות מחלק מן האישורים הנדרשים להכרזת גמר בנייה. לצד צמצום הפעילות במשק במהלך משבר הקורונה, נמשכת הבנייה על ידי קבלני בניין ובעלי מקצוע בתחום, אולם מתעורר קושי לנהל בתקופה זו את הליכי התכנון ורישוי הבנייה. במטרה שלא לעכב התחלות בנייה של יחידות דיור, מבנים לצרכי ציבור, דרכים ופרויקטים חשובים אחרים, הוחלט לקבוע בתקנות שעת חירום הקלות שונות בתחום הבנייה.

אלו הקלות יינתנו בתחום התכנון והבנייה?

התקנות מאריכות את מרבית המועדים המפורטים בחיקוקים הנוגעים לתכנון ובנייה ולהחלטות מוסדות תכנון במשך תקופת החירום – מיום 15.3.2020 ועד לחלוף 60 ימים מיום פרסום התקנות (התקנות פורסמו ב-25.3.2020), קרי 23.5.2020. התקנות מקפיאות את התקופות המפורטות בחיקוקים (למעט חריגים שלגביהם לא נמצאה הצדקה להקפאה – ראו להלן) או בהחלטות מוסדות תכנון וכן בתכניות, למשך תקופה זו ומועדים רבים יהפכו דחויים ליום 24.5.2020. יש לשים לב שהתקנות חלות רטרואקטיבית מיום 15.3.2020 כך שמיום זה יוקפאו ויידחו המועדים.

כיצד משפיעות התקנות על קבלת תעודת גמר לבניין שבנייתו הסתיימה ("טופס 4") במהלך תקופת החירום?

התקנות קובעות כי אם מצאה רשות רישוי כי נוכח התפשטות נגיף הקורונה לא ניתן לקיים תנאי מן התנאים שנקבעו בהיתר להוצאת תעודת גמר, או שייגרם עיכוב משמעותי במועד קיום התנאי האמור, והתנאי אינו נדרש לפי חיקוק – הרשות רשאית לתת תעודת גמר גם אם לא התקיים אותו תנאי, ובלבד שמצאה שאי-קיום התנאי אינו פוגע ביציבות ובבטיחות הבניין, בבטיחות הציבור ובבטיחות המשתמש, וכי המבנה ראוי לשימוש. עוד נקבע כי רשות הרישוי רשאית שלא לדרוש ערבות לשם הבטחת השלמת תנאי.

אלו מועדי תכנון ובנייה לא יוקפאו, והוחרגו מתקנות הקורונה?

בין ההוראות לעניין המועדים, שהוחרגו מהתקנות, והמועד בהן לא יוקפא או יידחה, כלולות הוראות כגון (רשימה לא ממצה) פרסום החלטות של מוסדות התכנון; מועדים להגשת התנגדויות לתכנית; החלטות על הקמת מבנה דרך; החלטות בעניין מכוני בקרה; אכיפה מנהלית לפי חוק התכנון והבנייה.

לשאלות נוספות, הנכם מוזמנים לפנות אלינו

bottom of page