top of page

תעופה ותיירות

 לשאלות בתחום, אנא צרו קשר עם עו״ד אילן וינדר, שותף במחלקת משפט ימי ואוירי, שותף במחלקת התאגידים במשרדנו - ilanwinder@nblaw.com

האם זכאי נוסע להחזר במקרה של ביטול טיסה ביוזמת הנוסע בשל החשש הבריאותי או בשל הרצון להימנע מבידוד ביתי עם החזרה לארץ?

ביטול על ידי הנוסע, במקרה שהשירות מוצע על ידי חברת התעופה או ספק שירותי התיירות, עשוי להיחשב ביטול בזמן שגרה. חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, מעניק לצרכן זכות ביטול של עסקאות מכר מרחוק בתוך 14 ממועד ביצוע העסקה או קבלת מסמך המאשר את העסקה, לפי המאוחר, אך לא יאוחר מ-7 ימים (שאינם ימי מנוחה) ממועד תחילת הנסיעה. לאזרחים ותיקים, עולים חדשים ובעלי מוגבלויות זכות ביטול, בתנאים מסוימים, עד ארבעה חודשים ממועד ביצוע העסקה או קבלת מסמך המאשר את העסקה, לפי המאוחר. דמי הביטול במקרה כזה יעמדו על 5% או 100 ש"ח, לפי הנמוך, עבור כל נוסע.

אם לא עומדת לנוסע זכות לביטול על פי חוק הגנת הצרכן, יש לבחון את הזכות בהתאם לתנאי הכרטיס הספציפיים ואת האפשרות לקבל תגמולי ביטוח אם נרכשה פוליסת ביטוח ביטול נסיעות.

יצוין כי עמדת המועצה הישראלית לצרכנות היא כי מדובר בביטול מחמת סיכול, המזכה את הנוסע בהשבת התמורה.

ביטוח

 לשאלות בתחום, אנא צרו קשר עם עו״ד שי כהן, שותף במחלקת ביטוח ונזיקין במשרדנו - scohen@nblaw.com

האם קיימת פוליסת ביטוח שמעניקה כיסוי ביטוחי בגין השפעות כלכליות של וירוס הקורונה, ובכלל זה אבדן רווחים וסיכונים מסחריים?

המענה לשאלה זו תלוי בניתוח ולימוד התנאים הספציפיים של פוליסת הביטוח, בין אם מדובר בפוליסה שמגנה מפני סיכונים ספציפיים ובין אם מדובר בפוליסת "כל הסיכונים". 

המטרה ברכישת ביטוח הפרעה עסקית או נזק תוצאתי מורחב לעסק היא להגן מפני אבדן רווחים עקב שיבוש בפעילות העסק. עם זאת, בפוליסות הביטוח הסטנדרטיות, הכיסוי הביטוחי לאבדן רווחים עקב הפרעה עסקית מותנה, בדרך כלל, בקיומו של אבדן או נזק פיזי/מוחשי לרכוש המבוטח (לדוגמה, אבדן רווחים שנגרם עקב שריפה בבית העסק). בדומה, גם פוליסות ביטוח שנועדו להגן מפני השבתת העסק ומניעת גישה אליו עקב הוראת רשויות מחייבות בדרך כלל קיומו של נזק פיזי כתנאי למתן כיסוי ביטוחי. במקרים אלה, אף שתאורטית יכול להתעורר דיון האם זיהום בית עסק בווירוס הקורונה יכול להיות מסווג כנזק פיזי, בדרך כלל פוליסת הביטוח לא תספק מענה לנזקי בית העסק. 

בכל מקרה, יש מקום לבחון הוראות כל פוליסה בנפרד (לרבות התנאים הכלליים שלה), ולוודא שקיימת בה הרחבה (או להבדיל החרגה) לכיסוי ביטוחי בגין אבדן רווחים בקשר עם מגיפה, זיהום וסיכונים דומים. ככל שתעלה שאלה פרשנית בדבר הוראות הפוליסה, בית המשפט יידרש ליישם את כללי הפרשנות המקובלים בדיני ביטוח ביחסי מבטח-מבוטח, בשים לב למורכבות ולייחוד האירוע החריג איתו מתמודד עולם העסקים בימים אלה.

האם פוליסות ביטוח אשראי לסחורות ושירותים מקנות כיסוי לנזקים עקב הקורונה?

פוליסות ביטוח אשראי נועדו להגן על עסקאות אשראי מפני הפסדים עקב אי תשלום חובות. ככל שלקוח של בית העסק נקלע למצב של היעדר יכולת פירעון עקב ההשפעות הכלכליות של וירוס הקורונה, יש לבחון את הכיסוי הביטוחי והיקפו בהתאם להוראות והתנאים המיוחדים של פוליסת הביטוח.

מהי ההמלצה המעשית לחברה העומדת בימים אלה בפני חידוש מערך ביטוחי העסק שלה?

במבט לעתיד, בבניית המערך הביטוחי של עסקים יש לבחון היתכנות לרכישת הרחבה לביטוח העסק המכסה נזקים כלכליים כתוצאה מהתפרצות מגיפה.

לשאלות נוספות, הנכם מוזמנים לפנות אלינו

bottom of page