top of page

תכניות אופציות לעובדים

 לשאלות בתחום, אנא צרו קשר עם עו"ד קשת סירוטה לוינרמנהלת מחלקת מיסים במשרדנו - ksirota@nblaw.com

מה דין תקופת ההבשלה של אופציות בתקופת החל"ת? 

לגבי עובדים שיצאו לחל"ת, חלק מהחברות מנסות "להמתיק את הגלולה" ולאפשר לתקופת ההבשלה להמשיך להיספר גם בתקופת החל"ת. חרף האפשרות כי ייטען כי בתקופת החל"ת,  אין מקום לאפשר את הבשלת האופציות גם בתקופת החל"ת, הרי שבנסיבות הקיימות ומתוך ההבנה כי חל"ת אינו קוטע את יחסי עובד-מעביד, רשות המסים תאפשר שלא לראות בכך כפגיעה בסעיף 102 ההוני.

מה דינה של הארכת מועד המימוש של אופציות (לרבות בתקופת הפסקת העסקה) ? 

לגבי עובדים שפוטרו, חלק מהחברות מבקשות להאריך את מועד הפקיעה של האופציות (בד"כ תקופת הפקיעה היא 90 יום), כך שאם לאחר שהמשבר יסתיים הם יוחזרו לעבודה, האופציות שלהם עדיין "תישארנה בחיים". 

עמדת רשות המסים כפי שניתנה בהחלטת מיסוי 8597/17 , הינה כי שינוי תנאי ההענקה של האופציות אגב סיום יחסי עובד מעביד, ואישור תקופת מימוש מוארכת של 12 חודשים החל ממועד סיום העסקתו של העובד בחברה מפרה את הוראות סעיף 102 לפקודה.

 

רשות המסים קבעה בהחלטתה זו כי שינוי תנאי אופציות במסגרת סיום יחסי עובד-מעביד, ובתוך כך גם הארכת תקופת המימוש, יהוו אירוע מס לעניין חבות ניכוי מס במקור ביחס לחברה, ויהוו אירוע מס גם ביחס לעובד. עוד נקבע, כי על האופציות האמורות יחול סעיף 3(ט) לפקודה, כך שהמס בגין האופציות יחושב, ינוכה במקור, וישולם רק במועד המרת האופציות למניות, שהוא למעשה אירוע המס כאמור. כך, במועד אירוע המס, תסווג הכנסתו של העובד כהכנסת עבודה מכוח סעיף 2(2) לפקודה, ומכאן שתהא חייבת במס בשיעור המס השולי הקבוע בסעיפים 121 ו-121ב לפקודה. 

חרף האמור לעיל, רשות המסים תאפשר כהקלה לתקופת משבר נגיף הקורונה לאשר הארכת מועד המימוש של אופציות (גם במסגרת הפסקת העסקה) ותאשר כי לא יראו בכך כפגיעה בסעיף 102 ההוני אך הדבר מצריך אישור ספציפי של רשות המסים.

כיצד ניתן עוד להיטיב עם עובדים בעת המשבר? 

הענקת אופציות חדשות במחיר מימוש נמוך (או הענקה של RSUs ללא מחיר מימוש) מאפשרת לנצל את המשבר ולהעניק אופציות חדשות עם מחיר מימוש המתבסס על שווי השוק הנמוך, או להעניק. RSUS הענקה זו אינה משפיעה על תזרים המזומנים של החברה והיא מגלמת פוטנציאל לרווח עתידי.

מה הם היעדים הרלבנטיים להבשלת תגמול הוני בעת המשבר?

במצב של משבר, יעדים שאושרו בתחילת השנה כתנאי להבשלת תגמול הוני אינם רלוונטיים עוד. במקרים אלו, יש לשקול לעדכן יעדים אלו ולהתאימם ליעדים ריאליים יותר של תקופת משבר ולאפשר לעובדים לעמוד ביעדים תקפים ונכונים.

האם ניתנו הקלות על ידי רשות המסים בקשר עם המועדים הקבועים במסגרת סעיף 102 לפקודה?

סעיף 102 – מסלול רווח הון באמצעות נאמן, קובע את העקרונות הבאים: 

  • דחיית אירוע המס למוקדם מבין (א) מועד מכירת המניה ו-(ב) מועד העברתה לעובד.

  • העובד יתחייב במס בשיעור של 25% על ההפרש בין מחיר המכירה לבין מחיר הרכישה (אם קיים).

  • למעשה, הסעיף מאפשר לעובדים בכירים, לרבות נושאי משרה, מס בשיעור 25%.

  • אדם שהתקשר עם חברה באמצעות חברה בשליטתו לא זכאי ל-102.


על מנת לאפשר לעובדים ליהנות מהטבת המס הגלומה בסעיף 102 לפקודה, נדרשות החברות להפקיד בידי נאמן את החלטת דירקטוריון החברה בה בוצעה ההקצאה לעובדים (זאת בתוך 45 ימים ממועד החלטת הדירקטוריון) וכן את מכתבי ההענקה החתומים (פיזית) על ידי העובדים (זאת בתוך 90 ימים ממועד החלטת הדירקטוריון). נוכח המצב בו מרבית העובדים מועסקים מבתיהם, קיים קושי יישומי בהפקדות מכתבי ההענקה בידי הנאמן בטווח הזמנים הקבוע בדין, דבר אשר עלול לגרור פגיעה בהטבת המס.
 
בעקבות קושי זה, מחלקת אופציות לעובדים ברשות המסים הוציאה בימים אלה אישור מיוחד, לפיו לאור המצב הקיים במשק, החברות אינן חייבות להפקיד בידי נאמן את מכתבי ההענקה בתוך סד הזמנים הרגיל (90 הימים ממועד החלטת דירקטוריון החברה), וחלף זאת יוכלו להעביר לנאמן קובץ אקסל המפרט את ההענקות ותנאיהן. בשלב זה ההנחיה בתוקף עד ליום 1 במאי 2020, ובהמשך תיבחן בשנית בהתאם לצורכי המשק באותה העת.
 
יודגש, כי ההנחיה אינה חלה לגבי החלטות דירקטוריון החברה, אשר עליהן להיות מופקדות בידי נאמן בתוך סד הזמנים הרגיל (45 ימים ממועד החלטת הדירקטוריון).

תמחור מחדש של אופציות ככלי לפיצוי בגין הורדת שכר עובדים

המצב הקיים לאור משבר הקורונה מציב אתגרים לא פשוטים בכל תחומי החיים, ואתגר מהותי במיוחד מצוי לפתחם של מעבידים, הנדרשים להתמודד עם תנאי חוסר וודאות ורצון להפחית הוצאות מחד והרצון לשמר עובדים טובים מאידך.

רבים מלקוחותינו מבקשים לאזן בין שני הצרכים המנוגדים הללו. 

אחת הדרכים האפשריות לשימור עובדים לצד הפחתת שכר הינה באמצעות ביצוע תמחור מחדש (repricing) של האופציות שהוענקו לעובדים, כך ששווי האופציות אשר מצויות בידי העובדים עולה ומפצה על הפחתת השכר המשולם לאותם עובדים.

תמחור מחדש (repricing) של אופציות הינו תהליך אשר מתרחש בנסיבות שבהן תוספת המימוש לגבי האופציות, כולן או חלקן, גבוהה משווי השוק של מניית החברה, כך שהאופציות אשר הוענקו לעובדים מצויות "מחוץ לכסף", כלומר – תוספת המימוש של האופציות גבוהה משווי המניה, כך שלמעשה אין כל מרכיב הטבה באופציות של התכנית וממילא הן לא תמומשנה למניות. לפיכך, לאור רצון החברה המקצה לשמר את ההטבה אשר הוענקה לעובדים באמצעות הקצאת האופציות, מחליטה החברה להפחית את תוספת המימוש של האופציות, כך שהפער בין שווי השוק של המניות ובין תוספת המימוש יהא קטן יותר.  תהליך זה מלווה בבקשה למחלקת האופציות של רשות המסים במסלול ירוק (טופס 911).

בהקשר זה, אל לנו לשכוח את ההשפעה האפשרית של ביצוע התמחור מחדש על השוק, אשר עשויה להביא לירידה חדה ביחס להערכות השווי שניתנו לאופציות בהתאם להוראות סעיף 409A לדין האמריקאי ביחס לעובדים תושבי ארה"ב.

אנו מאמינים כי ביצוע תמחור מחדש של אופציות שהוענקו לעובדים ישראלים (וליווי התהליך מול רשויות המס בישראל כמפורט לעיל) עשוי להקל במקצת על האתגר הניצב בפני מעבידים המבקשים לשמר את כוח האדם האיכותי שלהם גם בעת שבה הם נדרשים להפחית את הוצאות השכר והעלות של אותם עובדים.

לשאלות נוספות, הנכם מוזמנים לפנות אלינו

bottom of page