top of page

קניין רוחני

 לשאלות בתחום, אנא צרו קשר עם עו״ד עו״פ אסא קלינג, שותף - ראש תחום קניין רוחני במשרדנו - akling@nblaw.com

כיצד משפיעה מגפת הקורונה על מועדי בחינת בקשות לרישום במשרדי הקניין הרוחני?

ביום 22.3.2020 נתנה רשות הפטנטים הודעה לציבור בדבר אופן פעולת הרשות עד 1.5.2020 (זמין לעיון ב- https://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/news/Pages/notice_of_operation_until_end_passover.aspx).

להלן סקירה קצרה של עיקרי ההודעה. עם זאת, לטעמנו חשוב לשים לב לדחיית האפשרות לרשום שינויי בעלות ושעבודים עד לאחר 1.5.2020. מניעת אפשרות שכזו עשויה לדחות השלמת מימוש זכויות או עסקאות. כמו כן, בשלב זה מועדי תשלום אגרות לא נדחו. מאידך, מועדים אחרים בפעולת הרשות יוכלו להידחות על פי הסטנדרט המקל לפיו מניעה לאור מגפת הקורונה תיחשב "טעם סביר".

על פי ההודעה מרבית שירותי הרשות יימשכו אך באמצעות עבודה מרחוק ככל האפשר. ניתנו בהודעה מספר דגשים:

 • תועדפנה פעולות בעלות דחיפות מיוחדת, כגון בקשות לבחינה על-אתר.

 • לא תתקיים קבלת קהל במשרדי הרשות אך יתקיים מענה טלפוני.

 • מערכות ההגשה המקוונת ממשיכות לפעול באופן מלא. ניתן גם להמשיך להגיש מסמכים באמצעות הדואר ובמסירה במשרדי הרשות.

 • תעודות פטנט, סימני מסחר ועיצובים תופקנה כרגיל.

 • יומני הפטנטים, סימני המסחר והעיצובים יופקו כרגיל.

בהודעה נקבעו מספר שירותים שיידחו עד לאחר פגרת הפסח וביניהם ביצוע העברת בעלות, שינויי שם ושינויים אחרים בפנקס שאינם שינויי מען. תשומת הלב מופנית לכך שייתכן ויהיה בכך להשפיע על אפשרות השלמת עסקאות הדורשות רישום העברת הבעלות במרשם וכן לא יתאפשר השלמת רישום שעבודים במידת הצורך.

מתוך הבנה של הקשיים העשויים לעמוד בפני מבקשים המושפעים ממגפת הקורונה הרשות התייחסה להארכת תקופות ודחיית מועדים, כדלקמן:

 • אי עמידה בתאריכי יעד לעשיית פעולות בפני הרשות בנסיבות שנוצרו עקב מגפת הקורונה עשויים להיחשב כ"טעם סביר" וכ"נסיבות שלמבקש או לבא כוחו לא היתה שליטה עליהן ושלא ניתן היה למנען". בכך הכרה בסטנדרט הגבוה ביותר האפשרי למתן ארכות על פי האמנות הבינלאומיות השונות בענייני קניין רוחני.

 • עד יום 1 במאי 2020 לא ייסגרו תיקים בשל אי מענה להודעות הרשות. 

 • עד יום 1 במאי 2020 לא ייפתחו הליכי בקשות מתחרות בהתאם להוראות סעיף 29 לפקודה. 

 • מועדים בהליכים המתנהלים בפני רשם הפטנטים נדחו באופן גורף עד ליום 1 במאי 2020.

בצד הגמישות האמורה, בהודעת הרשות הודגשו המועדים שעל פי דין אינם ניתנים לדחיה. לפיכך, יש לנקוט משנה זהירות שלא לחרוג מהמועדים בנושאים שלהלן:

 • מועד תשלומי אגרות לא נדחה ובכלל זה מועדי תשלום אגרות חידושים;

 • הגשת התנגדות לפטנט ובקשות למתן צווי ארכה;

 • הגשת מסמכים לבוחן פטנטים על ידי אדם שאינו המבקש;

 • בקשות להחזר תוקף מדגם ועיצוב ובקשות לדון מחדש בסירוב רישום עיצוב.

הודעה זו נעשתה לאחר שמשרדי קניין רוחני רבים בעולם מוציאות מידי יום עדכונים ושינויים בדבר גמישויות במועדים היכן שהדבר מתאפשר על פי הדין שם. מומלץ לעקוב אחר העדכונים השונים בטריטוריות הרלבנטיות לפעילותכם.

רשימה די מקיפה של עדכונים שכאלה זמינה ב-

https://aippi.org/e-news/ip-office-notices-in-response-to-the-covid-19-pandemic/

וב-

https://www.worldtrademarkreview.com/brand-management/ip-offices-implement-measures-in-wake-of-coronavirus-crisis

כך למשל:

 

משרד הפטנטים הסיני הודיע על הארכת מועדים בענייני סימני מסחר בתנאים מסויימים (http://english.sipo.gov.cn/news/officialinformation/1145981.htm).

משרד הפטנטים של דרום קוריאה הודיע על הקלות שונות על מבקשים המושפעים מנזקי וירוס הקורונה (https://www.kipo.go.kr/kpo/BoardApp/UnewPress1App?a=&board_id=press&cp=&pg=&npp=&catmenu=m03_05_01&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=18060).

משרד הפטנטים האירופי הודיע ביטול דיונים בעל-פה בפני המשרד (https://www.epo.org/news-issues/news/2020/20200306.html).

משרד הפטנטים הבריטי הודיע על כוונה להעניק ארכות למועדים ככל שהחוק מתיר (https://www.gov.uk/government/news/coronavirus-advice-for-rights-applicants)

האם ניתן להקדים בחינתה של אמצאה בתחום הטיפול בחולי קורונה או המיגון או מניעת ההידבקות?

עקרונית כן. בהודעת רשם הפטנטים מיום 19 באפריל 2020 נקבע כי בקשות לפטנט שמטרתן לאבחן, לטפל, למנוע או למגר בדרך אחרת את נגיף הקורונה תיחשבנה "בקשות ירוקות" ולפיכך תקבלנה עדיפות בבחינתן בהתאם להוראות פרק ג' לחוזר הרשם 034/2017 – פטנטים. בהתאם להוראות החוזר, המגיש בקשה לפטנט המבקש כי בקשתו תסווג כ"בקשה ירוקה" יצרף לבקשה לפטנט מכתב המבהיר בקצרה כיצד האמצאה המתוארת בבקשה מקדמת את המניעה, הטיפול והמיגור של נגיף הקורונה.

הקדמת בחינתה של בקשת פטנט בנתיב "בקשות ירוקות" אינו כרוך בתשלום אגרה כלשהי בגין ההקדמה (להבדיל מסיבות אחרות להקדמת הבחינה).

יש להניח שגם נימוק של "טובת הציבור" ייחשב נימוק סביר להקדמת הבחינה של בקשת פטנט (סעיף 19א(5), 19א(ב)(3) לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967). עם זאת, בקשה שכזו תהא כרוכה בתשלום אגרה.
 

לשאלות נוספות, הנכם מוזמנים לפנות אלינו

שימוש ממשלתי בפטנטים – אינדיקציה להתקדמות במציאת התרופה לקורונה?

לפני מספר שבועות הודיעה ממשלת סין כי תעשה שימוש בזכויות פטנט הנוגעות לתכשיר Remdesivir שפותח על ידי חברת Gilead והמיועד לטיפול במחלת האבולה.  במהלך פברואר אף נעשו פרסומים רבים באשר ליעילות השימוש בתרופות ל-HIV בטיפול בחולים נפגעי וירוס הקורונה. בפרסומים אלה צויין שהצלחת הטיפולים תתברר רק לאחר כמה שבועות, בחודש מרץ. 

היום הודיע משרד המשפטים כי שר הבריאות, בתיאום עם היועץ המשפטי לממשלה, הורה על הפעלה של סימן ג לפרק ו לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967, העוסק בשימוש באמצאות לטובת המדינה, לראשונה בתולדות המדינה. הודעה זו באה בעקבות החלטת ממשלה 4888 מיום 13.3.2020, אשר הסמיכה את שר הבריאות לצורך זה לכל עניין הנוגע לנגיף הקורונה החדש 2019. החלטת הממשלה מתייחסת לשיפוי בקשר עם הפעלת הסמכות האמורה ולכן יש להניח שהדברים נעשו בתיאום מסוים עם בעלי הזכויות בפטנטים.

סימן ג האמור מאפשר לשר להתיר ניצול אמצאה על ידי משרדי הממשלה או על ידי מפעל או מוסד של המדינה אם השר ראה שהדבר דרוש להגנת המדינה או לקיום הספקה או שירותים חיוניים (סעיף 104) ואף להעניק היתר  לאדם הפועל על פי חוזה עם המדינה, כדי להבטיח או להקל את ביצועו של החוזה (סעיף 105). ניצול כאמור לטובת המדינה ייעשה על פי הסכמה עם בעל הפטנט, ובהעדר הסכמה – זכותו לתשלום תיקבע על ידי הוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים.

מההודעה שניתנה עולה שניתן היתר לייבוא תרופות גנריות לתכשיר הקלטרה (KALTERA) אשר פותח ויועד לטיפול ב- HIV. יש להניח שייבוא זה ייעשה במקביל לשימוש בתכשיר המקור אשר מוגן בישראל בפטנטים. נראה כי אישור זה נעשה לאור מגבלות הייצור בפניהם עומדת בעלת הזכויות ומשווקת המקור, חברת Abbvie מארצות הברית. הייבוא מיועד לטיפול בחולים נפגעי וירוס הקורונה ויש להניח שיוגבל לשימוש שכזה – כלומר, שיישמרו זכויותיה של בעלת הפטנטים ככל שמדובר בשימוש לטיפולים אחרים. לאור לשון החלטת הממשלה יש יסוד להניח שהדברים נעשו בהסכמה מסוימת.

יש לקוות שהפעלה חריגה של זכויות המדינה והעדפתה על פני ההגנה על זכויות קנייניות נעשתה בשיקול דעת. כאמור, עד היום לא נעשה שימוש בסימן זה שבחוק. נקיטת צעד דרמטי שכזה בעיתוי האמור – לאחר חלוף זמני הטיפולים שהחלו בחודש פברואר – עשויה להעיד כי גורמים שונים במשרד הבריאות סבורים שיש ערך טיפולי בשימוש בתכשיר האמור לשם התמודדות יעילה עם וירוס הקורונה.

 http://ipkitten.blogspot.com/2020/03/reflections-on-ip-exclusivity-in-wake.html

https://www.theguardian.com/science/2020/feb/20/doctors-hiv-ebola-drugs-coronavirus-cure-covid-19

bottom of page