top of page

עסקאות השקעה, מיזוגים ורכישות

 לשאלות בתחום, אנא צרו קשר עם עו״ד עידן לידור, שותף במחלקת התאגידים במשרדנו - ilidor@nblaw.com

למה יש לשים לב במסגרת הליך בדיקת נאותות של חברות?

בנוסף לבדיקת הנאותות הרגילה הנהוגה בעסקאות אלו, יש לשים דגש על הנקודות הבאות:

  1. בדיקת תכניות הנהלת החברה הנרכשת להתמודדות עם מצב החירום, כגון צמצום כוח העבודה במשרדי החברה ועבודה בתקנים מצומצמים במפעלי ייצור, שמירה על אספקה שוטפת מספקים או איתור ספקים חלופיים, שינוי התנהלות מול מפיצים בעולם, ועוד.

  2. בדיקת ההסכמים המהותיים של החברה הנרכשת (לרבות הסכמים עם ספקים ולקוחות מהותיים), על מנת להבין אם קיימת אפשרות חוזית לביטולם עקב נסיבות של כוח עליון (Force Majeure) או סיבה אחרת המצוינת בהסכם.

  3. השלכות דיני עבודה, רגולציה ודיני פרטיות על עבודה מרחוק.  

  4. הבנת השפעת הרגולציה החדשה או שינויים ברגולציה קיימת במקום הפעילות של חברת המטרה, שהן פועל יוצא של מגיפת הקורונה.

מצגי חברת המטרה - מה השתנה?

חברת המטרה צריכה לגלות כמה שיותר פרטים בנספח המצגים על השפעה קיימת והשפעה אפשרית של מגיפת הקורונה על פעילותה העסקית, לרבות על הסכמים מהותיים עם לקוחות וספקים, השפעה על יחסי העבודה בחברה, פגיעה בעבודה עם ספקים חיוניים של החברה, השפעה על הסכמי המימון של החברה, וכדומה. רוכשים צריכים לשקול הוספת התחייבויות בגין תכניות החברה לפעילות בשעת חירום והמשכיות עסקית.

האם בהסכם שנחתם בעבר אך טרם הושלם ייחשב הנגיף כ"שינוי מהותי לרעה" (Material Adverse Change)?

בהסכמי רכישה רבים לחברה הרוכשת זכות לסיים את הסכם הרכישה (וכך למעשה לא להשלים את עסקת הרכישה), במקרה בו בין מועד החתימה על הסכם הרכישה ועד למועד השלמת העסקה ארע אירוע הנחשב לשינוי מהותי לרעה בעסקי החברה הנרכשת. בדרך כלל, בהגדרת "שינוי מהותי לרעה" קיימים חריגים הקובעים את ההשפעות שיש לנטרל בקביעה אם ארע "שינוי מהותי לרעה".

 

אחד החריגים המקובלים עוסק באירועים הקשורים למזג אוויר, שריפות, אסונות טבע או אירועי כוח עליון אחרים (אלו לא ייחשבו שינוי מהותי לרעה) או שינויים שחלים על כל התעשייה הרלוונטית, שוק רלוונטי, אזור גיאוגרפי, וכו'. חברות נרכשות יוודאו שקיימים חריגים כאלה ויסתמכו עליהם אם החברה הרוכשת תנסה לטעון כי ארע שינוי מהותי לרעה עקב השפעת התפשטות נגיף הקורונה.

 

יש לשים לב כי בד"כ נקבע גם כי אם למגיפה או לאסון הטבע השפעה על החברה הנרכשת שאינה פרופורציונלית להשפעת המגיפה על חברות אחרות בתעשייה בה פועלת החברה הנרכשת, אזי השפעה לא פרופורציונלית זו יכולה להיחשב לצורך הבחינה אם אירע שינוי מהותי לרעה.

מהי ההשפעה על התחייבויות לתקופת הביניים בין החתימה להשלמה?

בדרך כלל החברה הנרכשת מתחייבת בהסכם הרכישה להמשיך להפעיל את החברה במהלך העסקים הרגיל שלה ולא לנקוט בפעולות מהותיות המצוינות בהסכם ללא אישור מוקדם של הרוכשת. לאור אי הוודאות לגבי אופן התפתחות המגיפה, החברה הנרכשת צריכה לשקול הוספת חריגים לתניות אלו, אשר יאפשרו לחברה הנרכשת להגיב במהירות להתפתחות המגיפה על מנת להגן על כוח האדם של החברה, לציית לרגולציה חדשה של רשויות הבריאות במדינה בה היא פועלת, ולבצע פעולות אחרות הנדרשות על מנת לשמר את פעילותה העסקית של החברה במצב חירום.

מהי ההשפעה על המועד אחרון להשלמת העסקה?

בהסכמי רכישה נקבע בדרך כלל תאריך בו כל צד יכול לסיים את ההסכם ולצאת מהעסקה אם עד תאריך זה לא התמלאו כל התנאים המצוינים בהסכם הרכישה לסגירת העסקה. לאור העומס על הרשויות בתקופת חירום זו, סגירת משרדי רשויות ועבודה של עובדי רשויות מהבית, קיים חשש כי קבלת אישורים רגולטוריים הנדרשים להשלמת העסקה יתעכבו. לכן, יש לבחון אם המועד האחרון להשלמת העסקה בתקופה זו צריך להיות ארוך יותר מהנהוג בעסקאות מסוג זה.

לשאלות נוספות, הנכם מוזמנים לפנות אלינו

מהם השיקולים בבחירת הדין החל על הסכם הרכישה?

הצדדים צריכים לבחון איזה חוק יחול על הסכם הרכישה, תוך שהם לוקחים בחשבון שדינים שונים יובילו לפירוש תניות בהסכם הרכישה באופן שונה. כך למשל, על פי הדין במדינת דלאוור, הרף לקביעה אם אירע שינוי מהותי לרעה המקנה לרוכשת זכות לסיים את ההסכם הוא גבוה ומקשה על רוכשות לסיים הסכמי רכישה עקב טענה שכזו, בעוד דין אחר יכול שיפרש שינוי מהותי לרעה באופן ליברלי יותר.

bottom of page