top of page

שוק ההון

 לשאלות בתחום, אנא צרו קשר עם עו״ד מיכל זהר-נישטיין, שותפה במחלקת דיני העבודה במשרדנו - mzohar@nblaw.com

אלו השלכות יש להתפשטות נגיף הקורונה על חובות הדיווח והגילוי של חברה ציבורית שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב?

שוק ההון

 לשאלות בתחום, אנא צרו קשר עם עו"ד טוביה גפן, שותף – ראש תחום שוק ההון הבינלאומי במשרדנו - tgeffen@nblaw.com ;  עו״ד יוני פויכטונגר, שותף - ראש תחום שוק ההון בישראל במשרדנו - jfeucht@nblaw.com ועו"ד רועי תורג׳מן, שותף במחלקת שוק ההון במשרדנו - rturgheman@nblaw.com

ביום 7 במאי 2020 פרסמה רשות ניירות ערך שאלות ותשובות בקשר עם סוגיות שעולות בעקבות משבר הקורונה כמפורט להלן:

1. האם דירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים רשאים לוותר על שכרם, כאות סולידריות או מסיבות אחרות שנובעות מהתמודדות התאגיד עם משבר הקורונה?

תשובת הרשות היא כי האמור אפשרי כאשר מתקיימים כל אלה: התאגיד מצוי בקשיים פיננסיים; הדירקטור הצהיר כי הוויתור הוא מרצונו; ההפחתה היא לכלל הדירקטורים, לרבות דירקטורים רגילים; יקבע מפורשות האם מדובר בוויתור בלתי חוזר או בדחיית תשלום וממילא לא יפחת מהגמול המזערי לו זכאי הדירקטור החיצוני לפי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

2. האם תאגיד מדווח שנדרש לצרף גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי לדוח הדירקטוריון אשר נכלל בדוח העיתי, ואשר פעילותו העסקית מושפעת או עלולה להיות מושפעת בצורה מהותית ממשבר הקורונה, רשאי לכלול במסגרת גילוי כאמור ניתוח רגישות אודות ההנחות המרכזיות העומדות בבסיס תזרים המזומנים בקשר למשתנים שאינם תלויי שוק, אם הוא סבור שמידע זה נחוץ לשם הבנת השלכות פוטנציאליות של משבר הקורונה?

תשובת הרשות היא שהנחות התאגיד ביחס לאי הוודאות הן הנחות בסיס מהותיות לתזרים החזוי של התאגיד. לאור האמור, במסגרת הגילוי בדוח הדירקטוריון והדיון בדירקטוריון בדבר התזרים החזוי, התאגיד רשאי לכלול גם ניתוח רגישות להנחות המרכזיות של משתנים שאינם תלויי שוק (בנוסף לאלו הנדרשים בהתאם לתקנות ביחס למשתנים תלויי שוק), וכן בדבר השפעת ניתוח הרגישות על יתרת המזומנים הצפויה לתאגיד בסוף כל תקופה הנכללת בתזרים החזוי. במקרים אלו על התאגיד לכלול את מלוא הגילוי הנדרש על פי תקנה 10(ב)14 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ביחס לכל אחת מההנחות שלגביהן נכלל ניתוח רגישות כאמור.

3. האם נוכח משבר הקורונה והשלכותיו על הפעילות הכלכלית בארץ ובעולם, יתכנו מקרים נוספים על אלו הקבועים בשו"ת 3(5) להבהרת סגל הרשות ביחס לעמדה מספר 105-23 בדבר פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי בהם הערכת שווי ששימשה לבחינת ירידת ערך של יחידה מניבת מזומנים ברבעון הראשון של שנת 2020 בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 36, ושעברה את הספים הכמותיים שנקבעו בעמדה, לא תיחשב כמהותית מאוד ומשכך לא תצורף לדוחות הכספיים של תאגיד לרבעון ראשון של שנת 2020?

תשובת הרשות היא חיובית, וזאת לנוכח השלכות מגפת הקורונה על הפעילות הכלכלית בישראל ובעולם וביחס לדוחות העיתיים לרבעון הראשון לשנת 2020 בלבד. לעמדת הרשות, כל האמור בשאלה 3(5) להבהרה חל ביחס להערכות שווי הנדונות שם, וביחס להערכות שווי שנועדו לבחינת ירידת ערך של יחידה מניבת מזומנים (אף אם לא מיוחס בגינה מוניטין), גם במקרה שמתקיימים סממנים המעידים על ירידת ערך וגם אם הסכום בר ההשבה אינו פי שניים מהערך בספרים. האמור הנו בכפוף לכך שתוצאת הערכת השווי גבוהה ב- 25% לפחות מהערך המאזני של יחידה מניבת המזומנים.

אלו הקלות מעניקה רשות ניירות ערך לתאגידים מדווחים בקשר עם משבר הקורונה? (עדכון מיום 2.4.2020)

נוכח משבר הקורונה והשלכותיו על תאגידים מדווחים, רשות ניירות ערך עדכנה כי: 

 1. ניתן להגיש את הדוח הרבעוני לרבעון הראשון לשנת 2020 עד ליום 30 ביוני, 2020 (חלף 31 במאי, 2020). חברה שבוחרת לדחות את הגשת הדוח לרבעון הראשון נדרשת לדווח דיווח מיידי על הדחיה כאמור במועד קבלת ההחלטה או ביום 31 במאי 2020, לפי המוקדם.

 2. לפי תקנות שעת חירום (הארכת תוקף ודחיית מועדים), התש"ף-2020, אישור רגולטורי שתוקפו הסתיים או צפוי להסתיים בתקופה שחלה מיום 10.3.2020 עד 10.5.2020 – יידחה מועד פקיעת תוקפו בחודשיים נוספים. אישור רגולטורי כאמור כולל את היתרי רשות ניירות ערך לפרסום תשקיף מדף לתקופה של שנתיים ממועד פרסומו וכן אישור להארכת תשקיף מדף ב-12 חודשים נוספים (שנה שלישית). כלומר, בהתאם לאמור יוארך תוקפם של תשקיפי מדף שקיבלו את היתר הרשות במהלך התקופה שחלה בין ה-10 במרץ ועד ה-10 במאי 2017 ,ובין ה-10 במרץ ועד ה-10 במאי 2018 ונדרשים במהלך התקופה שהוגדרה לבקש הארכה של תקופת תשקיף המדף ב-12 חודשים נוספים, בחודשיים נוספים. 

 3. בתקופת משבר הקורונה, בכפוף לכל דין ולתנאי אגרות החוב, אין מניעה לקבוע שמועד הקיבול בהצעת רכש של אגרות חוב שאינן ניתנות להמרות למניות, ותמורתה במזומן, יהיה בחלוף יום עסקים אחד ממועד פרסום ההצעה, ובלבד שאם התאגיד פרסם דוחות כספיים או דוח דירוג למנפיק או לאג"ח מושא ההצעה או מידע מהותי אחר, מועד הקיבול האחרון יהיה לכל הפחות 3 ימי עסקים לאחר מועד הפרסום כאמור (בכל מקרה, מועד הקיבול האחרון יהיה בחלוף 5 ימי עסקים לפחות ממועד פרסום תשקיף/דוח הצעת המדף).

 4. בעקבות פניות גורמים שונים לרשות והרצון לאפשר גמישות פיננסית בשוק ההון לנוכח השפעת הקורונה, פרסמה הרשות הבהרה לעמדת מספר 101-22 בנושא "החזקה במניות נושא עסקאות החלף". על פי ההבהרה, עמדתה המקורית של הרשות בדבר ראיית שני הצדדים לעסקת החלף "מחזיקים" במניות נושא העסקה ו-"מחזיקים יחד", אינה חלה על עסקאות החלף שמהותן פיננסית גרידא, כגון התקשרות בין שני צדדים לרכישת חשיפה כספית בלבד, במסגרתה אחד הצדדים מתחייב לשלם לצד השני סכום הנגזר משיעור השינוי בשער מניה של חברה עד מועד שנקבע, ללא החזקה של הצדדים או מי מטעמם, במניות. עוד הבהירה הרשות כי בהתקיים אחד המאפיינים הבאים, יראו בעסקת החלף עסקה פיננסית גרידא, שאינה גוררת שינוי בהחזקות של הצדדים לעסקה בנכס הבסיס:

 

 1. עסקת ההחלף אינה מביאה לחציית ספי ההחזקה (למעלה או למטה) הקבועים בדיני ניירות ערך (5%), בדיני החברות (25%, 45% ו- 90%) או בכללי הבורסה (לעניין שיעור החזקות ציבור)

 2. הצד הרוכש חשיפה לתשואות בגין המניות בעסקת ההחלף הוא גוף מוסדי

 3. ככל ועסקת ההחלף נעשית על ידי בעל עניין בחברה, יש לכלול גילוי במסגרת הדיווח על החזקות בעלי עניין, אולם אין בה כדי לשנות את שיעור החזקותיו בחברה

 

בנוסף, הרשות תיקנה את עמדתה המקורית כך שבעסקאות החלף המצויות בתחולתה, יראו בכל אחד מהצדדים מחזיק במניות, אולם לא יראו בצדדים לעסקה מחזיקים יחד בהיעדר אינדיקציות לשיתוף פעולה ביניהם.

אלו השלכות יש להתפשטות נגיף הקורונה על חובות הדיווח והגילוי של חברה ציבורית שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב?

ביום 8 במרץ 2020 פרסמה רשות ניירות ערך הודעת סגל בדבר הגילוי הנדרש מהתאגידים המדווחים בדבר השלכות התפשטות נגיף הקורונה על פעילותם העסקית. בהתאם להודעה, על מנת להבטיח כי ציבור המשקיעים יקבל מידע מפורט, מדויק ובזמן אמת על אודות השלכות הנגיף על התאגידים המדווחים, על תאגידים מדווחים שפעילותם העסקית מושפעת או עלולה להיות מושפעת בצורה מהותית מהאירוע, לתת גילוי על השלכות הנגיף על הפעילות העסקית של התאגידים המדווחים, באופן הבא:

 1. באמצעות דיווח מיידי בהתאם לתקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, לרבות עדכון שוטף על התפתחויות מהותיות בקשר עם השלכות אלו.

 2. באמצעות מתן גילוי בדוח הדירקטוריון, לרבות בקשר עם מצבו הכספי, תוצאות הפעילות, נזילות ואיתנות פיננסית, מקורות מימון ויכולתו של התאגיד לעמוד בפירעון התחייבויותיו, מצב העסקים ותכניות ופעולות שבכוונת התאגיד לנקוט כדי להתמודד עם הסיכונים והחשיפות של אירועים אלו.

 3. באמצעות אומדן השפעת האירועים מבחינה כמותית ואיכותית, ככל שניתן לאמוד בצורה מהימנה את ההשפעות האמורות על התאגיד.

כמובן שמומלץ ביותר כי כל מידע צופה פני עתיד בהקשר האמור יעשה תוך שימוש בהגנה שנקבעה לעניין בסעיף 32א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, והרשות אף מציינת בהודעתה כי התאגידים המדווחים יכולים לעשות שימוש בהגנה זו.

כמו כן, בהודעת הרשות צוין כי על התאגידים המדווחים לוודא שיש להם את האפשרות להמשיך ולפרסם דיווחים במגנ"א במועדים הנדרשים על פי דין, גם במקרה של בידוד ביתי, וככל שתאגיד כלשהו מזהה קושי לעמוד בלוחות הזמנים להגשת הדוחות התקופתיים לשנת 2019, הוא מוזמן לפנות לרשות לקבלת מענה וסיוע בעניין.

ביום 16 במרץ 2020 הודיעה רשות ניירות ערך כי נוכח מגפת הקורונה התאגידים המדווחים רשאים להגיש את הדוח התקופתי לשנת 2019 עד ליום 30.4.2020 (במקום 31.3.2020). חברות הבוחרות להגיש את הדוח התקופתי במועד הדחוי נדרשות לפרסם דוח מיידי למשקיעים במוקדם מבין מועד קבלת ההחלטה שלא להגיש את הדוח עד המועד המקורי או עד יום 31.3.2020. 

הרשות מדגישה כי אין בכך כדי לגרוע מהחובה לדווח כל דיווח אחר במועדו, וכי על כל תאגיד לוודא שיש לו יכולת לשמור על רציפות דיווחית, וכן מוכנות לפרסם דיווחים מיידיים ותקופתיים באמצעות מערכת המגנ"א בהתאם למועדים הקבועים בחוק ניירות ערך ובתקנות.

כמו כן, ציינה הרשות כי אין מניעה לקיומן של ישיבות דירקטוריון, ועדותיו וכן של אסיפות כלליות של בעלי מניות ואגרות באמצעי תקשורת ללא נוכחות פיסית, באופן שבו כל המשתתפים באסיפה יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן וכי תאגידים שפרסמו דוחות זימוני אסיפות עובר לתקופת המגבלות רשאים לעדכן את מקום התכנסות האספות לאמצעי תקשורת כאמור.

אלו השלכות יש להתפשטות נגיף הקורונה על חובות הדיווח והגילוי של חברה ציבורית ישראלית שניירות הערך שלה נסחרים בארה"ב  (NYSE, NASDAQ)?

דיווחים שנתיים ותקופתיים:

 1. בימים אלה חברות ישראליות ציבוריות הנסחרות בארה"ב שוקדות על הכנת דו"ח שנתי לשנת 2019 על טופס 20-F (להלן: "הדוח השנתי"), כאשר תאריך ההגשה האחרון על פי הוראות ה-SEC הוא 30 באפריל 2020. לאור התפשטות הנגיף הודיעה ה-SEC ביום 4 במרץ 2020, כי חברות רשאיות לדחות את מועד ההגשה לתקופה של 45 ימים נוספים, ובלבד שהחברה תדווח בדוח מיידי לפני תאריך ההגשה המקורי על הסיבות בגינן אין ביכולתה להגיש את הדוח השנתי בזמן, בשל השפעת נגיף הקורונה, והתאריך שבו היא צופה שהדוח השנתי יוגש.

 2. במסגרת הכנת הדוח השנתי יש לבחון אלו השפעות יש לנגיף על פעילות החברה, לרבות השלכות על ייצור, ספקים, לקוחות, תקציבי רכש, ייבוא, ייצוא, סגר עובדים, תקופות בידוד ומגבלות תנועה בין מדינות ובתוך מדינות, ומידת הוודאות או אי הוודאות לגבי ההשלכות בטווח הקצר ובטווח הארוך. על ההתייחסות לקבל ביטוי בחלקים הרלוונטיים של הדוח השנתי, לרבות בפרק גורמי הסיכון.

 3. ביום 25 במרץ 2020 פרסם ה-SEC צו חדש שמעדכן ומאריך את ההקלות, כך שהתקופה הנוספת של עד 45 ימים תחול גם על כל הדיווחים ל-SEC אשר המועד האחרון לפרסומם הוא בין ה-1 למרץ 2020 לבין ה-1 ביולי 2020 (ולא רק עד ה-30 באפריל 2020, כפי שהיה בצו המקורי), בכפוף לאותם תנאים שפרטנו בסעיף 1 לעיל.

 

דיווחים שוטפים: לאור ההשלכות המהותיות שעשויות להיות לנגיף על פעילותן של חברות ציבוריות רבות ברחבי העולם, ה-SEC חזר והבהיר ביום 4 במרץ 2020 את החשיבות הטמונה בגילוי רוחבי לכלל המשקיעים (ולא בצורה סלקטיבית) של כל מידע מהותי אודות השפעות מהותיות של הנגיף על פעילות החברה, ולאור קצב ההתפתחויות בהשלכות הנגיף במקומות שונים ברחבי העולם, הנחה ה- SEC לבחון אם יש מקום לעדכן גילויים קודמים של החברה, ככל שהתפתח שינוי מהותי מהגילוי הקודם.

תחזיות: לאור אי הוודאות הרבה סביב ההשפעות המהותיות של נגיף הקורונה, יש לבחון אם יש מקום לעדכן את התחזיות, ככל שניתנו, או לשנות את הפרקטיקה של מתן תחזיות לתקופה הקרובה, או לכלול סייגים מיוחדים המחריגים את השפעות הנגיף על התחזיות.

מידע צופה פני עתיד: לאור ההשפעה המהותית של הנגיף על פעילותן של חברות רבות, מומלץ לכלול בכל פרסום הכולל מידע צופה פני עתיד, לרבות תחזיות, ככל שמפורסמות, בסעיף – Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements – התייחסות להשפעות נגיף הקורונה על החברה.

מהי השפעת מגיפת הקורונה במקרה של עסקאות רכישה עצמית?

ביום 17.3.2020 פרסמה רשות ניירות ערך הודעה לפיה מקום בו מפרסם התאגיד דוחות כספיים מקדימים הערוכים בהתאם לעמדת סגל הרשות 105-26 "דיווח מקדים לדוחות כספיים", במסגרתם נכללו הנתונים הכספיים העיקריים מהדוחות הכספיים, אזי אין מניעה לבצע עסקאות רכישה עצמית ע"י התאגיד אף טרם פרסום הדוחות הכספיים. 

 

האמור לעיל כפוף כמובן לכך שאין בידי התאגיד מידע מהותי אחר, בין שהוא צפוי להיכלל בדוח התקופתי שלא במסגרת הדוחות הכספיים ובין שאינו צפוי להיכלל בו (כגון מידע שעוכב פרסומו בדבר מו"מ מהותי), או לחלופין לפרסם מידע כאמור בטרם ביצוע הרכישה העצמית.

לשאלות נוספות, הנכם מוזמנים לפנות אלינו

bottom of page