top of page

איכות הסביבה ורגולציה תעשייתית

 לשאלות בתחום, אנא צרו קשר עם עו"ד בילה כהנא-לוינזון, שותפה – ראש תחום איכות הסביבה במשרדנו - bcahana@nblaw.com; ועם עו"ד שירן ניסנבוים, עו"ד בכירה בתחום איכות הסביבה במשרדנו -snissenboim@nblaw.com    

האם יש שינויים לגבי חידוש היתרים ורשיונות, דיווחים ודרישות רגולטוריות של המשרד להגנת הסביבה?

המשרד להגנת הסביבה פרסם מסמך המבהיר את העקרונות המנחים את גורמי המשרד בעקבות התפשטות נגיף הקורונה בתקופה הקרובה וככל הנראה עד יולי 2020. 

בין היתר, פרסם המשרד כי נוכח הקשיים הצפויים בהליכי חידוש היתרים ורישיונות, בכוונת המשרד לאפשר המשך פעילות על בסיס היתרים קיימים, ככל הניתן. המשרד מבצע בימים אלה בחינה מקיפה של מערך ההיתרים והרישיונות, כולל הערכה לגבי היקף היתרים קיימים העתידים לפוג במהלך 3 החודשים הקרובים.

עוד פורסם, כי דיווחים הנדרשים מתוקף היתרי פליטה או מרשם הפליטות וההעברות לסביבה (מפל"ס), נדחו. דיווחים על אירועים חריגים מחויבים בכל מקרה וללא שינוי.

בנוסף,  המשרד פרסם כי לאור הצמצום הצפוי בכוח האדם במשרד ומכלול הנסיבות, בכוונתו להנחות את עובדי המשרד למקד את פעולות הפיקוח בתקופה הקרובה במפגעים ובמצבים היוצרים סיכון משמעותי לסביבה. עוד עדכן , כי כתוצאה מהמצב במשק, במקרים המתאימים יאפשר דחייה בביצוע דרישות רגולטוריות חדשות.

לכל עדכוני המשרד להגנת הסביבה בקשר עם מגיפת הקורונה ראו בקישור המצורף -

https://www.gov.il/he/departments/guides/corona_virus_environmental_protection_updates

כבאות והצלה

נציב כבאות והצלה, רב טפסר דדי שמחי, אישר שורה של הקלות רגולטוריות למגזר העסקי המתמודד עם קשיים כלכליים אשר עשויים להביא לקריסתו בעקבות ההתמודדות עם נגיף הקורונה.  בין היתר, תתאפשר דחיית תיקון ליקויים בשלושה חודשים בעסקים טעוני רישוי.
 

בנוסף, לא יתבצעו ביקורות בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה בכלל העסקים טעוני הרישוי המחזיקים באישור סידורי כבאות, וזאת בהסתמך על הצהרה של האחראי כי מערכות החירום בעסק מתוחזקות ותקינות בהתאם לחוקים, לתקנות, לתקנים ולהוראות כיבוי אש.

הכרזה על מפעל כ"מפעל חיוני" בחירום

חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967 מאפשר הכרזת מפעלים חיוניים אד הוק בחירום בהליך מקוצר, על פי בקשת רשות ייעודית (ראו לעניין זה כותר נפרד תחת "מגבלות עבודה ואישור מפעל חיוני" באתר זה).  

חברות אשר יש אפשרות להגדיר אותן כמפעל חיוני הן: 

  1. חברה המייצרת ומספקת מוצרים וחומרים חיוניים למוסדות המדינה, ובהם: משרדי המשלה, רשויות ממשלתיות, רשויות וכד; 

  2. חברה המייצרת ומספקת מוצר ו/או שירות חיוני למשק, ובהם מוצרי מזון ו/או מוצרי צריכה חיוניים / קיומיים להמשך תפקודו של העורף; 

  3. חברה החיונית בשרשרת האספקה של מפעלים חיוניים אחרים, המספקת מוצרים וחומרי גלם, אריזה וכד' לחברות תעשייה המוגדרות כחיוניות ו/או קיומיות;

  4.  חברה החיונית ביצוא לכלכלת ישראל שהינה בבעלות זרה.

יצוין כי חברה אשר תוגדר כמפעל חיוני או מפעל למתן שירותים קיומיים, תוחרג מההגבלה אשר הוטלה על המשק  בדבר הגעת 30 אחוז מהעובדים בלבד למקום העבודה.

תכניות להעלאת הפיריון בתעשייה ומסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם

הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה במשרד הכלכלה, הוציאה הנחיה  לתעד ולשמור אסמכתאות לגבי ההשפעות העסקיות שנגרמו למפעלים אשר לוקחים חלק בתכניות להעלאת הפיריון בתעשייה ובמסלולים להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט -1959. 

המפעלים מתבקשים, בין היתר, לשמור תיעוד לביטולי הזמנות, אי הספקת חומרי גלם ועוד. זאת על מנת שבבוא העת בבחינת עמידת החברה בתנאי התכנית וייעדיה, תוכל הוועדה המוסמכת לאחר שתתקבל החלטה בעניין, להתחשב בהשפעת הנגיף על פעילות התאגיד.

bottom of page