top of page

אחריות הדירקטוריון

 לשאלות בתחום, אנא צרו קשר עם עו״ד עידן לידור, שותף במחלקת התאגידים במשרדנו - ilidor@nblaw.com

האם דירקטוריונים נדרשים לדון ולהחליט בשאלה כיצד על החברה להתמודד עם מצב החירום הנגרם כתוצאה מהתפשטות הנגיף?

על פי חוק החברות, דירקטורים חבים בחובת זהירות כלפי החברה ובתוך כך עליהם לפעול ברמת מיומנות שבה היה פועל דירקטור סביר, בשים לב לנסיבות העניין, תוך הפעלת אמצעים סבירים לקבלת מידע הנוגע לעניין המובא לאישור הדירקטור.

 

לכן, דירקטורים הניגשים לדון בהשפעת התפשטות הנגיף על פעילות החברה ובתכנון תכנית להפעלת החברה בעת חירום, צריכים לוודא כי עומד בפניהם המידע הדרוש על מנת לדון ולהחליט בעניין זה, ולבחון אם יש מידע נוסף שחסר על מנת שהדירקטוריון יוכל לקבל החלטה מושכלת בדיוניו. כמו כן, כפי שנדרש על פי החוק, יש להקפיד על עריכת פרוטוקול מסודר המשקף את הנאמר ואת ההחלטות שהתקבלו בישיבות הדירקטוריון העוסקות בהיערכות החברה להתמודדות עם התפשטות הנגיף.

באילו נושאים על דירקטוריון החברה לדון ולהחליט בקשר עם תכנית חירום להתמודדות עם השלכות התפשטות הנגיף על עסקי החברה?

בין היתר, יידרש הדירקטוריון לדון בנושאים הבאים (הרשימה אינה ממצה):

  1. לקוחות – בחינת השפעת המצב על אפשרות אספקת המוצרים והשירותים ללקוחות החברה, בחינת אפשרויות גיבוי, ודיווח ללקוחות כאשר עלולה לצוץ בעיה באספקת המוצרים או השירותים או באיחור באספקה.

  2. ספקים - השפעת המצב על ספקים של החברה, בעיות אפשריות באספקה של חומרי גלם, איתור ספקים חלופיים ככל הנדרש, מדיניות תשלום לספקים הדורשים האצת תשלומים עקב המשבר.

  3. עובדים – תכנית לצמצום העבודה במשרדי החברה ומעבר לעבודה מרחוק, תכנית עבודה בחירום למפעלי ייצור, תכנית לשמירת בריאות העובדים המגיעים למקום העבודה (כגון הוראות ומתקנים לשמירת ההיגיינה האישית והציבורית), בחינת ההתמודדות עם מגבלות על עבודה המוטלות על ידי רשויות הבריאות במקומות בהן פועלת החברה, ובחינת שאלות עקרוניות עם היועצים המשפטיים של החברה בסוגיות שונות בדיני עבודה המתעוררות עקב מצב החירום.

  4. מצב פיננסי – בחינת השפעת התפשטות הנגיף על מצבה הפיננסי של החברה מבחינת הכנסות צפויות, הוצאות ומבנה ההון של החברה (כגון הצורך להחזיר או למחזר חובות קיימים), ובחינת הצורך להתייעל ולקצץ בהוצאות לאור הירידה הצפויה בהכנסות.

  5. המשכיות עסקית – אימוץ או בחינה מחדש של תכניות המשכיות עסקית של החברה.

  6. תקשורת עם משקיעים - חברות ציבוריות צריכות לדון באופן שבו ידווח המצב למשקיעי החברה, אשר נמצאים בחוסר ידיעה לגבי השפעת התפשטות הנגיף על עסקי החברה. דיון זה צריך להיעשות יחד עם היועצים המשפטיים של החברה, על מנת שאלו ייעצו לדירקטוריון על המידע אשר צריך להימסר למשקיעים על פי חוק ועל תוכן הדיווח עצמו (ראו פירוט בעמוד המסקר את תחום שוק ההון בנושא).

לשאלות נוספות, הנכם מוזמנים לפנות אלינו

bottom of page